Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 567/2005)

În vederea declanşării organizării susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand depune la Institutul de Studii Doctorale

DOCUMENTELE NECESARE SUSŢINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT
 1. cererea de susţinere publică a tezei de doctorat;
 2. procesul-verbal de la şedinţa catedrei sau a colectivului de cercetare în cadrul căreia teza de doctorat a fost supusă analizei preliminare şi în care s-a recomandat susţinerea publică a acesteia (2 exemplare);
 3. referatul de analiză a tezei de doctorat întocmit de conducătorul de doctorat (respectiv de fiecare dintre conducătorii de doctorat, în cazul doctoratului în cotutelă) în care se recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat;
 4. propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componenţa comisiei de doctorat, aprobată de consiliul şcolii doctorale;
 5. o declaraţie din partea studentului-doctorand, scrisă de mână, în care certifică:(i) că teza de doctorat este rezultatul propriilor activităţi şi realizări, că sursele principale de informaţii sunt indicate în teză şi că părţile preluate din aceste surse sunt adecvat semnalate;

  (ii) că este conştient de faptul că, în caz contrar, suportă consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals;

 6. o listă semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul/conducătorul principal de doctorat care cuprinde lucrările ştiinţifice publicate/acceptate spre publicare ale studentului-doctorand, toate referitoare la domeniul tematic al tezei de doctorat (2 exemplare);
 7. teza de doctorat (2 exemplare în formă definitivă);
 8. rezumatul tezei de doctorat în limba română şi, respectiv, într-o limbă de circulaţie internaţională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie şi sinteza părţilor principale ale tezei de doctorat (câte 2 exemplare din fiecare);
 9. Curriculum Vitae (2 exemplare);
 10. documentele solicitate de CNATDCU în vederea validării tezei de doctorat, adică câte o copie legalizată şi una nelegalizată după:- diploma de bacalaureat sau echivalentă;

  – diplomele de studii universitare (licenţă şi studii aprofundate/master) sau atestatele echivalente (dacă este cazul), însoţite de foile matricole sau suplimentele la diplomele respective;

  – certificatul de naştere;

  – în cazul schimbării numelui, documentul care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentinţă judecătorească de schimbare a numelui etc.).

Documentele necesare susţinerii publice a tezei de doctorat 

Exemplarele tezei de doctorat şi cele ale rezumatelor se predau în formă tipărită (format A4), însoţite de fişierele acestora în format digital pdf, înscrise pe un CD/DVD-Read only.

Organizarea şedinţei de susţinere publică a tezei de doctorat poate fi demarată de secretariatul Institutului de Studii Doctorale numai după ce a primit referatele de analiză (în 2 exemplare) ale tuturor referenţilor oficiali şi acestea sunt favorabile. În cazul în care cel puţin un referent oficial apreciază în mod justificat că teza de doctorat nu îndeplineşte condiţiile de exigenţă necesare pentru a fi acceptată ca teză de doctorat, ea trebuie refăcută în cadrul unui termen stabilit de preşedintele comisiei de doctorat. Teza refăcută se depune la secretariatul Institutului de Studii Doctorale cu acordul scris al conducătorului/conducătorilor de doctorat şi al referenţilor oficiali.

Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat se aprobă de directorul CSUD. După aprobarea susţinerii publice, conducătorul/conducătorul principal de doctorat comunică secretariatului Institutului de Studii Doctorale propunerea sa cu privire la data, ora şi locul pentru desfăşurarea şedinţei de susţinere publică. Intervalul de timp dintre data aprobării susţinerii publice a tezei de doctorat şi cea a şedinţei de susţinere publică trebuie să fie de cel puţin 15 zile.