Taxele de studii pentru doctoranzii pe locuri cu taxă

Cetăţenii din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană plătesc taxa anuală de şcolarizare, respectiv taxa de susţinere a tezei de doctorat, la secretariatul facultăţii în care îşi desfăşoară studiile de doctorat. Orice informaţie referitoare la modul de plată al taxelor se poate obţine de la acel secretariat. În urma efectuării oricărei plăţi, doctoranzii au obligaţia de a prezenta secretariatului Institutului de Studii Doctorale al Universităţii copii după chitanţele care atestă că au achitat respectivele taxe.

PRECIZĂRI ALE SENATULUI UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI REFERITOARE LA TAXELE CE VOR FI ACHITATE DE DOCTORANZII PE LOCURI CU TAXĂ

  1. Pentru anul universitar 2023-2024 taxele sunt reglementate prin Hotararea Senatului UBB, nr. 32/20.03.2023
  2. Studentul-doctorand la forma cu frecvenţă care nu este cetăţean al Uniunii Europene, nici al Spaţiului Economic European şi nici al Confederaţiei Elveţiene achită, în fiecare an de studii, taxele lunare hotărâte de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai pe întreaga durată a anului de învăţământ de 9 luni, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planul de învăţământ, deci în acest caz, de 10 luni;
  3. Indiferent de anul înmatriculării, actualii studenţi-doctoranzi aflaţi pe locurile cu taxă, inclusiv cei care se află în prelungire sau continuare de studii, vor achita taxa de susţinere a tezei de doctorat aferentă anului universitar în care îşi susţin teza.
  4. Taxele de şcolarizare nu includ costul cazării şi respectiv al mesei.