Conducătorii de doctorat

Conducătorii de doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai sunt fie profesori universitari sau cercetători științifici gradul I care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fie cadre didactice sau cercetători ştiinţifici care au obţinut atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Toţi conducătorii de doctorat s−au distins prin originalitatea şi relevanţa contribuţiilor lor academice, ştiinţifice şi profesionale.

Atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat se acordă prin ordin al ministrului de resort din educaţie, la propunerea preşedintelui Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) înaintată după susţinerea publică şi acceptarea tezei de abilitare elaborate de candidat. Pot susţine teza de abilitare numai persoanele care deţin titlul de doctor în ştiinţă şi care îndeplinesc standardele minimale, necesare şi obligatorii, adoptate prin ordine de ministru.

Specialiştii care au obţinut calitatea de conducător de doctorat într−o altă ţară a Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană au putut și pot dobândi automat calitatea de conducător de doctorat în România, pe baza metodologiei aprobate prin ordin de ministru.

Actualmente, calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort din educație și actualizată periodic, se recunoaște automat de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută la alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate anterior se recunoaște numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar. Temeiul legal al acestor recunoașteri îl reprezintă Ordinul Nr. 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituţiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Acest ordin a fost emis de Ministerul Educației Naționale Și Cercetării Științifice și a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 1007 din 15 decembrie 2016.

Potrivit Art. 166 (3) din Legea educației naționale, pentru a conduce doctorate, cadrele didactice și de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituție membră a unui IOSUD și să fie membre ale unei școli doctorale.

Cooptarea persoanelor cu drept de conducere de doctorat în școli doctorale din Universitatea Babeș-Bolyai se face cu respectarea Hotărârii Consiliului de Administrație 4768 din 02.05.2022.

  1. Componența dosarului de cooptare într-o școală doctorală
  2. Lista conducatorilor de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai (după domenii)
  3. Lista conducatorilor de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai (după facultăți și școli doctorale)
  4. Lista conducătorilor de doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai care se pot regăsi ca membri în comisiile de abilitare
  5. Procedura de recunoaștere automată în UBB a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate