Recunoașterea automată în UBB a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedura are la bază Metodologia de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat, a funcțiilor didactice, a diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, care a fost aprobată de Senatul Universității „Babeș – Bolyai” (UBB) prin Hotărârea 1755 din 06.02.2017 în temeiul Ordinului Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. Această procedură a fost modificată și aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 9475 din 13.07.2020 (text actualizat).

Se adresează solicitanților care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea la :

 1. instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană ;
 2. universități de prestigiu incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată periodic ;
 3. instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Documentele necesare :

 1. cerere tip, pentru solicitarea serviciului: (Ro) sau (En) ;
 2. acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) :
  modelul redactat în română sau modelul redactat în engleză ;
 3. copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, după documentele de schimbare a numelui ;
 4.  după caz, *) copie legalizată după diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România; **) copie legalizată după atestatul de recunoaștere a diplomei de doctor, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.), însoțită de copie legalizată după diploma de doctor, dacă acest act de studii este obținut în străinătate; ***) copie după atestatul de recunoaștere în UBB a diplomei de doctor, emis în temeiul Ordinului 5923 din 6 decembrie 2016, al ministrului educației naționale și cercetării științifice ;
  *), **), ***) Este nevoie doar de unul din cele 3 seturi de documente care dovedesc deținerea titlului de doctor.
 5. copie legalizată după diploma/ adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de oricare din instituțiile menționate mai-sus la punctele a), b) sau c). Dacă acest document nu este redactat în română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a lui.
 6. declarație de autenticitate a documentelor digitale, din partea solicitantului (Anexa 2), doar dacă solicitantul a abordat calea digitală de trimitere a documentelor : (Ro) sau (En) ;
 7. alte documente, la solicitarea oricărui membru din comisia de recunoaștere (de exemplu, dar fără a ne limita, document care atestă domeniul în care este acordată conducerea de doctorat și/ sau, după caz, abilitarea)

Oricare dintre copiile legalizate (nu și traducerea legalizată) poate fi înlocuită de copie simplă doar dacă se prezintă documentul respectiv în original.

În baza concluziilor Comisiei de recunoaștere, solicitantului i se înmânează unul din următoarele documente :

 1. Decizie de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/ sau a abilitării.
 2. Decizie de nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat și/ sau a abilitării.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat și/ sau a abilitării este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca.
Această recunoaștere nu atrage după sine în mod automat exercitarea profesiei, respectiv activității de conducere de doctorat. Pentru aceasta este necesară îndeplinirea condițiilor și procedurii referitoare la cooptarea conducătorilor de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Babeș – Bolyai”, în conformitate cu Regulamentul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat. Acest regulament poate fi consultat la pagina de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/

Depunerea documentelor se poate face :

 1. la Biroul pentru recunoaștere diplome de doctor, calități și funcții didactice, afiliat Institutului de Studii Doctorale al UBB, Clădirea Echinox din str. Universității nr.7-9, camera 5 (parter).
  Programul de lucru cu publicul: Luni – Vineri 09:00-12:00
 2. prin trimitere poștală sau curier, destinatar Universitatea „Babeș – Bolyai”, str. Kogălniceanu Mihail nr.1, registratura, cod poștal 400084, Cluj-Napoca.
 3. în formatul digital (fișiere pdf obținute prin scanare după documentele de origine), prin utilizarea adresei de corespondență electronică publicată în pagina de Internet a instituției sau prin intermediul platformelor digitale ce pot fi puse la dispoziția publicului de Universitate sau de alte instituții autorizate pe plan național (de exemplu, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei). Fiecare fișier pdf va conține numai un singur document tipărit, care va fi inclus în întregime (toate paginile sale). Fișierul pdf care corespunde documentului supus recunoașterii va fi realizat după o copie legalizată, în cazul în care el este emis în română, engleză, franceză sau, respectiv, după o copie și traducere în limba română, legalizată de autoritățile române, în cazul documentelor emise în celelalte limbi. La semnarea fiecărui document digital se poate utiliza semnătura electronică calificată (conform Legii 455/2001).

Această procedură pentru recunoaștere poate fi consultată și lansată și prin Punctul de Contact Unic Electronic, pus la dispoziție de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

Transmiterea documentelor implică acordul dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, căci în lipsa acestui acord Universitatea nu are posibilitatea de presta serviciul solicitat.

Termenul de soluționare

este de 30 zile calendaristice și curge din momentul în care solicitantul a depus toate documentele cerute de Universitate. Acest termen se prelungește în cazul în care secretariatul constată că dosarul depus nu este complet ori soluționarea implică corespondență de clarificare cu solicitantul, cu serviciul de specialitate din cadrul ministerului de resort (CNRED) sau cu instituția care a emis documentul ce urmează a fi recunoscut. În oricare din aceste cazuri, solicitantul recunoașterii va fi înștiințat în scris despre aceasta, utilizându-se oricare dintre metodele de comunicare indicate de solicitant în cererea sa de recunoaștere.

Termenul de completare a dosarului

de către solicitant cu documentele cerute de Universitatea „Babeș – Bolyai” după demararea acestei proceduri este de 15 zile calendaristice de la redactarea și transmiterea comunicării de către Universitate. Nerespectarea termenului duce la clasarea cazului. După clasare, solicitantul are dreptul de a înregistra o nouă cerere, care se va prelucra după procedura în vigoare la data înregistrării.

Căi de atacare a concluziilor Comisiei recunoaștere :

1) Soluția propusă de Comisia de recunoaștere poate fi contestată prin depunerea și înregistrarea în termen a contestației redactate de solicitant, la Registratura Universității „Babeș-Bolyai”.

Termenul de contestare este de 48 de ore de la anunțarea soluției propuse de Comisia de recunoaștere.
Comisia de contestație numită de rectorul UBB va elabora un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea/ înregistrarea contestației.

2) Răspunsul Universității „Babeș-Bolyai” la contestație poate fi atacat la instanța judecătorească competentă, cu respectarea Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de arhivare a documentelor din dosarul de recunoaștere este de 50 ani.

Procedura are legătură cu :

 • Calificări obținute într-un stat din UE
 • Calificări obținute în unele state NON UE
 • Procedură pentru stabilire permanentă
 • Procedură pentru stabilire temporară

Cardul Profesional European deocamdată nu este aplicabil pentru această procedură.

Lista profesiilor reglementate din Romania :

Calitatea de conducător de doctorat în România implică deținerea calificării pentru profesia de Cadru didactic în învățământul superior (funcții didactice: lector universitar/ șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar), https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=22605
care se găsește la poziția A.8. din Anexa 2 a Legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Corespondența electronică se poate face utilizând adresa contact@ubbcluj.ro, publicată în pagina de Internet a Universității „Babeș – Bolyai”, www.ubbcluj.ro

Informații despre studiile universitare de doctorat din Universitatea „Babeș – Bolyai” sunt publice și se pot consulta la adresa de Internet doctorat.ubbcluj.ro

Lista conducătorilor de doctorat din Universitatea „Babeș – Bolyai” este publică și se poate consulta la adresa de Internet https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/conducatori-de-doctorat/