Formulare

Formulare pentru concursul de admitere la doctorat

 1. Fişa de înscriere la concursul de admitere:
 2. Proces-verbal de la proba de specialitate
 3. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii de doctorat, destinată cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European respectiv care sunt din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
 4. Formular pentru emiterea scrisorii de acceptare la studii, destinat cetăţenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv care nu sunt din Confederaţia Elveţiană
 5. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale 

Formulare pentru înmatricularea la doctorat

 1. Propunere comisie de îndrumare a studentului-doctorand (formular retras: comisia de îndrumare se comunică directorului de școală doctorală și se evidențiază în statul de funcții)
 2. Planul studiilor universitare de doctorat
 3. Contractul de studii universitare de doctorat.  În anul 2019  și 2020, Contractul de studii poate fi preluat NUMAI de la Secretariatele Școlilor Doctorale sau de la ISD. Mai jos puteți accesa Contractul de studii universitare de doctorat 2018:
  [ RO] / [ EN]
 4. Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat
  în vederea prelungirii studiilor:
  [ RO] / [EN]
 5. Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat în vederea intreruperii studiilor:
  [ RO] / [ EN]
 6. Solicitare de transfer al doctoratului de la alta universitate

Formulare din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

 1. Adeverinţă de participare la o disciplină

Formulare din programul individual de cercetare stiintifica / creatie artistică

 1. Proces-verbal cu ocazia unei expuneri orale

Formulare pentru susținerea publică a tezei de doctorat

 1. Cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare
 2. Declarație consimțământ date susținere online 2020
 3. Rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la Raportul de Similitudine
 4. Proces-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare (presusținere)
 5. Declarație privind asumarea răspunderii asupra tezei
 6. Fișă de lichidare / Fisa de lichidare ONLINE
 7. Propunere privind componența comisiei de doctorat
 8. Formular tipizat Cuvinte cheie + Rezumatul scurt:
  [RO] / [EN]
 9. Cerere pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat:
  [ RO] / [ EN]
 10. Cerere pentru fixarea datei de susținerea publică ONLINE a tezei de doctorat (NOU):
  [ RO] / [ EN]
 11. Declarație privind opțiunile studentului-doctorand referitor la publicarea tezei de doctorat
 12. Model de exprimare a votului de către un referent
 13. Cerere de eliberare a diplomei de doctor           English version
 14. Chestionar care se completează în momentul ridicării diplomei de doctor

Formulare pentru abilitare

 1. Cererea-tip pentru susținerea examenului de abilitare
 2. Declarație-consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)
 3. Declarație de autenticitate și corespondență dintre documentele digitale și cele tipărite
 4. Rezoluția școlii doctorale privind organizarea abilitării
 5. Declarație referitoare la inexistența conflictului de interese al membrilor comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
 6. Propunerea școlii doctorale privind componența comisiei de abilitare
 7. Acceptul membrilor de a participa în comisia de abilitare (RO), (EN)
 8. Raportul comisiei de abilitare

Diverse

 1. Formular privind intrarea în perioada de graţie   Grace period – English version
 2. Referat de necesitate (pentru deplasările referenţilor)
 3. Lista documentelor pentru plata referenţilor
 4. Acord de stagiu de cercetare conform Hotărârii nr. 10490/28.04.2014 a Consiliului de administrație al UBB