Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat
Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai în conformitate cu:

Ele se organizează la formele de învăţământ cu frecvenţă respectiv cu frecvenţă redusă. Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la o şcoală doctorală la alta şi de la un student-doctorand la altul. Ea este decisă de conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului de studii universitare de doctorat şi cu respectarea prevederilor regulamentului şcolii doctorale. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. Doctorat ştiinţific.

  Acesta are ca finalitate producerea, pe baza unor metode ştiinţifice, de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional. El este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, Universitatea Babeş-Bolyai conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului.

 2. Doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului.

  Acesta are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării de metode ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, Universitatea Babeş-Bolyai conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.În domeniile artelor şi sportului pot fi desfăşurate studii universitare de doctorat ştiinţific dacă tematica de cercetare se circumscrie prevederilor punctului a).

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 1. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu;
 2. un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui

încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Babeş-Bolyai. Ele se pot întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 6 semestre universitare. Întreruperile se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

Admiterea la studiile universitare de doctorat
Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat anual de Universitatea Babeş-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale, de regulă înainte de începutul anului universitar. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Înscrierea la concursul de admitere pentru studii de doctorat într-un anumit domeniu se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a dobândit diploma de licenţă şi, respectiv, cea de master. Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat îşi alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai Universităţii Babeş-Bolyai care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere, şi concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reuşitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul şcolii doctorale în care conducătorul de doctorat este titular. Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit şi de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din Universitatea Babeş-Bolyai, care au titlul de doctor şi cel puţin funcţia de lector universitar sau de cercetător ştiinţific gradul III. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării acestuia. Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puţin două probe:

 1. o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunţate de conducătorul de doctorat cu cel puţin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere;
 2. un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiinţifice/artistice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare/creaţie artistică şi tema propusă pentru teza de doctorat.

În funcţie de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere la doctorat şi alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul consiliului şcolii doctorale.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Acest program este un instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi serveşte acestuia la derularea în bune condiţii a programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile de la 3-4 discipline de studii universitare de doctorat. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al unui student-doctorand sunt stabilite de conducătorul de doctorat, studentul-doctorand şi consiliul şcolii doctorale. Ele pot fi alese dintre disciplinele oferite de şcoala doctorală din care face parte studentul-doctorand sau de altă şcoală doctorală din Universitatea Babeş-Bolyai, dar toate trebuie să fie oferite în acelaşi semestru al anului universitar. Fiecare disciplină urmată de studentul-doctorand se poate încheia cu un examen, însă prezentarea la examen nu este obligatorie pentru studentul-doctorand. Dacă studentul-doctorand doreşte să fie examinat, solicită în scris directorului şcolii doctorale fixarea, în cadrul sesiunilor de examene stabilite de facultăţi, a datei pentru examen şi numirea unei comisii de examinare. Rezultatul examinării se apreciază cu unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. Rezultatul examinării nu poate condiţiona parcursul studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat şi nici finanţarea studentului-doctorand. Pentru fiecare disciplină frecventată la Universitatea Babeş-Bolyai în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este menţionat în această adeverinţă.
Programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică
Acest program are ca obiectiv principal elaborarea de către studentul-doctorand a tezei de doctorat. El se planifică pentru întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică revine conducătorului de doctorat. Acest program presupune participarea studentului-doctorand la unul sau mai multe proiecte ştiinţifice/artistice stabilite de conducătorul de doctorat. Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific/de creaţie artistică coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică, 3 expuneri orale în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare:

 1. în anul I al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă proiectul de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în vederea realizării tezei de doctorat
 2. în anii II şi III ai studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă câte un raport de cercetare/creaţie artistică despre progresul său în cercetarea ştiinţifică/creaţia artistică şi rezultatele acestei activităţi.

După fiecare expunere se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează principalele observaţii şi recomandări făcute de conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare. Pe lângă aceste expuneri planificate, studentul-doctorand are obligaţia să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se solicită.

Anexa 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctoratProcedură de susținere publică a expunerilor orale în regim online

Detaliile programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi cele ale programului individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică sunt consemnate într-un

întocmit de conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. Acest plan se aprobă de consiliul şcolii doctorale şi se depune la secretariatul Institutului de Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai ca fiind data de înmatriculare a studenţilor-doctoranzi admişi în urma concursului de admitere. Planul individual al studiilor universitare de doctorat constituie o anexă a contractului de studii universitare de doctorat. Studentul-doctorand care şi-a finalizat teza de doctorat predă câte un exemplar al acesteia conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de îndrumare, în vederea unei evaluări de specialitate. Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi începută numai după ce conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare şi-au dat fiecare, în scris, acordul pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.

Susţinerea publică a tezei de doctorat
În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, conducătorul de doctorat propune o comisie de specialişti, numită comisie de doctorat. Ea este formată din preşedinte, conducătorul de doctorat şi încă cel puţin 3 referenţi oficiali, dintre care numai unul este de la Universitatea Babeş-Bolyai. După aprobarea acestei comisii de către consiliul şcolii doctorale şi validarea ei de către directorul CSUD, conducătorul de doctorat şi fiecare referent oficial întocmesc câte un raport de evaluare a tezei de doctorat, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii spre evaluare a tezei de doctorat. Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de secretariatul Institutului de Studii Doctorale numai după ce a primit toate rapoartele de evaluare a tezei de doctorat. Ea se aprobă de directorul CSUD. După aprobarea susţinerii publice, conducătorul de doctorat comunică secretariatului Institutului de Studii Doctorale propunerea sa cu privire la data, ora şi locul pentru desfăşurarea şedinţei de susţinere publică. Intervalul de timp dintre data aprobării susţinerii publice a tezei de doctorat şi cea a şedinţei de susţinere publică trebuie să fie de cel puţin 15 zile. Susţinerile publice ale tezelor de doctorat sunt anunţate în secţiunea Susţinerile publice ale tezelor de doctorat de pe pagina de Internet a Institutului de Studii Doctorale. Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele comisiei de doctorat şi se desfăşoară astfel:

 1. prezentarea conţinutului tezei de doctorat de către studentul-doctorand;
 2. citirea rapoartelor de evaluare întocmite de către conducătorul de doctorat şi referenţii oficiali;
 3. prezentarea de către preşedintele comisiei de doctorat a opiniilor transmise în scris preşedintelui comisiei de doctorat, înainte de susţinerea publică, de către specialişti care au consultat teza sau rezumatul tezei;
 4. dezbaterea tezei de doctorat, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat şi publicul adresează întrebări studentului-doctorand.

Dezbaterea tezei de doctorat (numită în alte ţări defense/défense/Verteidigung/megvédés) este obligatorie şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Ea trebuie să constituie punctul central al susţinerii publice a tezei de doctorat, având drept scop evidenţierea cunoaşterii studentului-doctorand în domeniul temei abordate şi a elementelor de originalitate conţinute în teză. Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi ţinând seama de rapoartele de evaluare, comisia de doctorat deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l acorde tezei de doctorat. Fiecare membru al comisiei de doctorat acordă câte un calificativ. Se pot atribui calificativele Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. Calificativul care a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de membrii comisiei devine hotărâre a întregii comisii. Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi teza de doctorat a primit unul dintre calificativele Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune de a se acorda studentului-doctorand titlul de doctor. Prin Institutul de Studii Doctorale se înaintează această propunere spre validare la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de comisie. Dacă, în urma resusţinerii, comisia acordă tot calificativul Nesatisfăcător, nu se acordă titlul de doctor şi studentul-doctorand este exmatriculat. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. Pe baza acestui ordin, Universitatea Babeş-Bolyai eliberează diploma de doctor.

Prelungirea studiilor universitare de doctorat
În conformitate cu Art. 47 din Regulamentul Universității Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat:

 1. În situații speciale, în care un student-doctorand nu și-a finalizat programul individual de cercetare ştiințifică/creație artistică și/sau teza de doctorat după 6 semestre universitare de la înmatriculare, la care se adaugă perioadele întreruperilor acordate în conformitate cu prezentul Regulament, conducătorul său de doctorat poate solicita, în limita fondurilor disponibile şi cu avizul consiliului şcolii doctorale, o prelungire cu 2 sau 4 semestre universitare a studiilor universitare de doctorat ale acestui student-doctorand. Prelungirea se poate acorda o singură dată. Cererea de prelungire se depune de conducătorul de doctorat la secretariatul Institutului de Studii Doctorale şi va fi apoi supusă de directorul CSUD aprobării Senatului Universității Babeş- Bolyai.
 2. Cererea de acordare a prelungirii programului de doctorat se va depune la secretariatul Institutului de Studii Doctorale cu cel puțin 15 zile înainte de începerea anului universitar.

Taxele de studii pentru doctoranzii pe locuri cu taxă

Obligaţii specifice studenţilor-doctoranzi în regim cu taxă
Pentru studenţii-doctoranzi în regim cu taxă, Senatul Universităţii Babeş-Bolyai stabileşte pentru fiecare an universitar, la propunerea consiliilor facultăţilor, o taxă anuală de studiu şi o taxă pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. Aceste taxe se fac publice până la data anunţării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar. Ele se încasează de facultăţi. Pe parcursul studiilor sale de doctorat, mai puţin eventualele perioade de întrerupere şi eventuala perioadă de graţie, studentul-doctorand în regim cu taxă are obligaţia de a achita, în condiţiile stabilite de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, taxa de studiu pentru fiecare semestru universitar, inclusiv pentru semestrul în care are loc susţinerea publică a tezei de doctorat, precum şi taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. Un student-doctorand este considerat a fi în parcursul studiilor universitare de doctorat în perioada cuprinsă între data înmatriculării şi data susţinerii publice a tezei de doctorat sau a exmatriculării. Taxa de studiu pe un semestru dintr-un an universitar reprezintă 50% din taxa anuală de studiu stabilită pentru anul universitar respectiv. Studentul-doctorand în regim cu taxă, care va întrerupe studiile universitare de doctorat la sfârşitul semestrului I dintr-un an universitar (respectiv reia, după o întrerupere, studiile universitare de doctorat la începutul semestrului II dintr-un an universitar) va plăti taxa de studiu numai pentru semestrul I (respectiv semestrul II) din acel an universitar. În situaţia în care studentul-doctorand în regim cu taxă are obligaţia de a achita taxa de studiu pentru fiecare dintre cele două semestre ale unui an universitar, atunci el poate plăti suma datorată pentru întregul an universitar într-o singură tranşă (până la 15 octombrie) sau în cel mult 4 tranşe, în aşa fel încât:

 1. până la 15 octombrie să se fi achitat cel puţin 25% din suma datorată;
 2. până la 05 decembrie să se fi achitat cel puţin 50% din suma datorată;
 3. până la 15 martie să se fi achitat cel puţin 75% din suma datorată;
 4. până la 15 mai să fie achitată întreaga sumă datorată.

Studentul-doctorand în regim cu taxă care, într-un anumit an universitar, trebuie să plătească taxa de studiu numai pentru un singur semestru din acel an, o poate achita fie într-o singură tranşă (până la 15 octombrie în cazul semestrului I, respectiv, până la 15 martie în cazul semestrului II), fie în cel mult 2 tranşe, în aşa fel încât:

 1. până la 15 octombrie să se fi achitat cel puţin 50% din taxa pentru semestrul I şi până la 05 decembrie întreaga taxă datorată pentru semestrul I;
 2. până la 15 martie să se fi achitat cel puţin 50% din taxa pentru semestrul II şi până la 15 mai întreaga taxă datorată pentru semestrul II.
Doctoratul în cotutelă
Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la Universitatea Babeş-Bolyai îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la o şcoală doctorală din Universitatea Babeş­Bolyai sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Babeş-Bolyai, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Babeş-Bolyai, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Babeş-Bolyai, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. În cazul unui doctorat în cotutelă, la care ambii conducători de doctorat sunt din România, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător.
Doctoratul european
La nivelul Universității Babeș-Bolyai sa hotărât implementarea criteriilor pentru acordarea Doctoratului European.

Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic și socio-economic european.

Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de o instituţie asociată Uniunii Europene -, Doctoratul European este oferit de o serie de universități din spațiul european, în general după modelul propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences.

Implementarea Doctoratului European la UBB serveşte ca mecanism de internaţionalizare şi de asigurare a calităţii studiilor doctorale din UBB, integrând mai puternic cercetarea în cadrul studiilor doctorale la UBB. Procedura administrativă de implementare a Doctoratului European al UBB este descrisă în Hotărârea CSUD nr. 4336/19.04.2022.

Pentru stagiul  la alta universitate, folositi formularul de agreeement de aici.

Criteriile pentru acordarea Doctoratului European la UBB  – (adaptate după criteriile Confederation of European Union Rectors’ Conferences) sunt următoarele:

 1. Studentul a parcurs un program doctoral acreditat în UBB și s-a angajat pe ruta Doctoratului European cel târziu din anul doi al studiilor doctorale (odată cu intrarea în programul de cercetare științifică din cadrul studiilor doctorale). Angajamentul pe această rută este facultativ, iar studentul doctorand poate renunța la rută înainte de susținerea tezei.
 2. Ca parte a programului doctoral la UBB, studentul a petrecut cel puțin 4 luni în una sau mai multe universități din Uniunea Europeană (în afara României și nu mai mult de două universități).
 3. Înainte de acceptarea tezei pentru susținere, cel puțin doi referenți, cadre didactice și/sau de cercetare, de la universități sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană, au recomandat-o în scris pentru susținere.
 4. Cel puțin un membru din comisia de susținere a doctoratului este cadru didactic/de cercetare într-o universitate sau unitate de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană.
 5. Teza de doctorat este redactată şi susţinută într-o limbă de circulație internațională.

UBB încurajează selectarea colaboratorilor europeni de la universități din Top-500 (în clasamentele de referință ale universităților), de la unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană și/sau din consorții europene din care UBB face parte.

Diploma de Doctor eliberată în condițiile legislației naționale va fi însoțită de un Certificat de Doctorat European, în limba engleză, eliberat de UBB.

Modelul de Certificat va fi propus de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al UBB și va fi aprobat de Consiliul de Administrație al UBB. Acesta va cuprinde obligatoriu sintagmele „European Doctorate (Doctor Europaeus/Europea)”.

Pentru mai multe informații accesați linkul: http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/ .

Pentru versiunea in limba engleza a Hotararii Senatului referitoare la implementarea Doctoratului European accesati aici.