ALEGERI CSUD
[detalii]
Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele se desfășoară în școlile doctorale din Universitate și sunt organizate în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. şi Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat.
De regulă, studiile de doctorat au o durată de cel mult 3 ani universitari.
Studiile de doctorat cuprind două componente care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de doctorat din Universitatea Babeş-Bolyai: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale a Universităţii Babeş-Bolyai, şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Doctoratul se finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări elaborate de studentul-doctorand, numită teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei precum şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora.
Teza de abilitare reprezintă lucrarea elaborată de o persoană care dorește să devină conducător de doctorat. O astfel de teză cuprinde principalele rezultate obținute în cercetarea științifică, relevante pentru domeniul de doctorat vizat, după conferirea titlului de doctor, precum și prezentarea domeniului științific, artistic, sportiv în care și-a dezvoltat cariera, perspectiva de evoluție în carieră și echipa formată. Abilitarea este reglementată prin Ordinul ministrului educatiei şi cercetarii ştiinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare şi, in Universitatea noastră, prin Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat.

UBB organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

 • Biologie
 • Chimie
 • Cibernetică şi statistică
 • Contabilitate
 • Drept
 • Economie
 • Economie şi afaceri internaţionale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Finanţe
 • Fizică
 • Geografie
 • Geologie
 • Informatică
 • Inginerie chimică
 • Istorie
 • Management
 • Marketing
 • Matematică
 • Psihologie
 • Relaţii internaţionale şi studii europene
 • Sociologie
 • Ştiinţa mediului
 • Știința sportului și educației fizice
  (denumire anterioară: Ştiinţele motricităţii umane, Educaţie fizică şi sport)
 • Ştiinţe ale comunicării
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Ştiinţe politice
 • Teatru şi artelele spectacolului
 • Teologie

UBB organizează susținerea tezelor:

Teze de abilitare

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.


Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.


Atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat este acordată prin Ordin al ministrului de resort, la propunerea de acordare a atestatului de abilitare de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Detalii

Teze de doctorat

Susținerea publică a tezei de doctorat reprezintă finalizarea de către studentul-doctorand a ciclului 3 de studii universitare.


Teza de doctorat este rezultatul activității de cercetare sau de creație artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Ea trebuie să respecte cerințele stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.


Pe baza conținutului tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului de resort după validarea tezei de doctorat de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Detalii