Ordine ale ministrului educaţiei

Ordin Nr. 3998/2024 din 12 martie 2024 aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare
Ordin Nr. 3693/2024 din 1 februarie 2024 aprobare Metodologie-cadru organizare admitere învăţământ superior cicluri studii universitare scurtă durată
Ordin Nr. 3692/2024 din 1 februarie 2024 privind lista programelor recunoscute la nivel naţional în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările de finalizare a studiilor
Ordin Nr. 3020/2024 din 8 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 22 ianuarie 2024
Ordin Nr. 6494/2023 din 10 octombrie 2023 privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, în anul universitar 2023 – 2024
Ordinul MEC nr. 5229/2020   pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat.
Ordin nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor 
Ordin nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică 
Ordin Nr. 3485 din 24 martie 2016
(OMENCȘ Nr. 3485/2016)
privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice
Ordin Nr. 3482 din 24 martie 2016
 (OMENCȘ Nr. 3482/2016)
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
Ordin Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017
Ordin Nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
Ordin Nr. 5037 din 13 septembrie 2013 privind privind corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile de doctorat
Ordin Nr. 3359 MD din 11 martie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6000/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii și scolarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învatățământul de stat și particular acreditat din România
Ordin Nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România
Ordin Nr. 3894 din 03 mai 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate
Ordin Nr. 6551 din 13 decembrie 2011 privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba romană
Ordin Nr. 5690 din 13 octombrie 2011 privind dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană
Ordin Nr. 6172 din 17 decembrie 2009 privind transparența decizională referitoare la acordarea titlurilor științifice și didactice
Ordin Nr. 4650 din 30 iulie 2009 privind completarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 356/2007
Ordin Nr. 356 din 15 februarie 2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat
Ordin nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criteria și metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat
Ordin nr. Nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006