Actele necesare înscrierii la concursul de admitere

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI

 1. Fişa de înscriere (formular tip)
 2. Curriculum vitae
 3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 4. Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016):
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
  • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

  Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 5. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 6. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
 7. Dosar plic (mapă)