Actele necesare înscrierii la concursul de admitere

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI

 1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere
 2. Curriculum vitae
 3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 4. Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016) ale următoarelor acte:
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
  • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

  Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.

 5. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 6. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională SAU un document/proces verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, care să ateste stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1. Procesul-verbal va fi atașat la dosar în perioada examenelor de admitere. Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei 1) din Cadrul european comun de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici
 7. Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
 8. Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)
 9. Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
 10. Dosar plic (mapă) – doar la depunerea documentelor in format print.
 • Pentru admiterea în anul universitar 2022 – 2023 se aplică prevederile Metodologiei prind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20admitere%20inv.%20superior%202017%20FINAL.pdf
 • Documente necesare admitere Români de pretutindeni:
  1. Acord principiu semnat de catre viitorul conducator de doctorat 
  2. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere
  3. Curriculum vitae
  4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
  5. Certificat de naștere (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016)
  6. Diploma de bacalaureat (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
  7. Diploma de Licenţă cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
  8. Diploma de studii Master cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016));
  9. Adeverința master pentru studenții care finalizează studiile în anul universitar 2018-2019 (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
  10. Adeverință de autenticitate, în origina, pentru toate diplomele de studiu emise anterior anului 2008 în Republica Moldova (adeverința de autenticitate se eliberează de Ministerul Educației din Republica Moldova)
  11. Certificatul de căsătorie – numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
  12. Document administrativ de schimbare a numelui (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
  13. Atestat echivalare studii. Studiile efectuate în străinate, se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
  14. Copie nelegalizată dupa pașaport/carte de identitate;
  15. Pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (A se verifica cerințele de admitere în secțiunea dedicată).
  16. Pentru programele de studiu in limbi de circulație internațională, candidații trebuie să prezinte Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau un document/procesul verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1.
  17. Declarație privind apartenența la identitatea culturală română: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%203%20Declaratie%20apartenenta.pdf

Toate documentele care atestă studiile universitare și anexe, foi matricole, se vor depune la Institutul de Studii Doctorale în copii legalizate și cu traducerea legalizată în limba română (dacă documentele sunt emise în altă limbă decât română).