Recunoașterea în UBB a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedura are la bază Metodologia de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat, a funcțiilor didactice, a diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, care a fost aprobată de Senatul Universității „Babeș – Bolyai” (UBB) prin Hotărârea 1755 din 06.02.2017 în temeiul Ordinului Nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Această procedură a fost modificată și aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 9475 din 13.07.2020 (text actualizat).

Se adresează solicitanților care au obținut diploma de doctor la :

 1. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană ;
 2. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată periodic ;
 3. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Documente necesare:

  • cerere tip, pentru solicitarea serviciului : (Ro) sau (En) ;
  • acordul solicitantului referitor la prelucrarea datelor personale (GDPR) :
   modelul redactat în română sau modelul redactat în engleză ;
  • copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, după documentele de schimbare a numelui ;
  • diploma de doctor autentificată, însoțită de anexele sale (în original). Dacă aceste documente nu sunt redactate în română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a lor. Prezentarea în original a diplomei cu anexe are caracter temporar.
   Se fac următoarele precizări referitoare la autentificarea diplomei de doctor ce urmează a fi prezentată pentru recunoaștere :
   1. Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.
   2. Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Supralegalizarea se aplică fie de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/ Oficiul Consular al României în țara respectivă, fie de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă.
   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate ;
  • declarație de autenticitate a documentelor digitale, din partea solicitantului (Anexa 2), doar dacă solicitantul a abordat calea digitală de trimitere a documentelor : (Ro) sau (En) ;
  • alte documente, după caz, la solicitarea oricărui membru din Comisia de recunoaștere (de exemplu, dar fără a ne limita, teza de doctorat tipărită sau indicarea adresei de Internet unde poate fi ea consultată, document care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor etc.).

Oricare dintre copiile legalizate (nu și traducerea legalizată) poate fi înlocuită de copie simplă doar dacă se prezintă documentul respectiv în original.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

În baza concluziilor Comisiei de recunoaștere, solicitantului i se înmânează unul din următoarele documente :

 1. Atestat de recunoaștere a diplomei și titlului de doctor.
 2. Decizie de nerecunoaștere a diplomei și titlului de doctor.

Recunoașterea diplomei și a titlului de doctor este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca.

Depunerea documentelor se poate face :

 1. la Biroul pentru recunoaștere diplome de doctor, calități și funcții didactice, afiliat Institutului de Studii Doctorale al UBB, Clădirea Echinox din str. Universității nr.7-9, camera 5 (parter).
  Orarul de lucru cu publicul: Luni – Vineri 09:00-12:00
 2. prin trimitere poștală sau curier rapid, destinatar Universitatea „Babeș – Bolyai”, str. Kogălniceanu Mihail nr.1, registratura, cod poștal 400084, Cluj-Napoca.
 3. în formatul digital (fișiere pdf obținute prin scanare după documentele de origine), prin utilizarea adresei de corespondență electronică publicată în pagina de Internet a instituției sau prin intermediul platformelor digitale ce pot fi puse la dispoziția publicului de Universitate sau de alte instituții autorizate pe plan național (de exemplu, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei). Fiecare fișier pdf va conține numai un singur document tipărit, care va fi inclus în întregime (toate paginile sale). Fișierul pdf care corespunde documentului supus recunoașterii va fi realizat după o copie legalizată, în cazul în care el este emis în română, engleză, franceză sau, respectiv, după o copie și traducere în limba română, legalizată de autoritățile române, în cazul documentelor emise în celelalte limbi. La semnarea fiecărui document digital se poate utiliza semnătura electronică calificată (conform Legii 455/2001).

Această procedură pentru recunoaștere poate fi consultată și lansată și prin Punctul de Contact Unic Electronic, pus la dispoziție de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Pentru operarea în portal, va fi nevoie să vă creați în prealabil un cont de tip persoană fizică.

Transmiterea documentelor implică acordul dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, căci în lipsa acestui acord Universitatea nu are posibilitatea de a presta serviciul solicitat.

Termenul de soluționare

este de 30 zile calendaristice și curge din momentul în care solicitantul a depus toate documentele cerute de Universitate. Acest termen se prelungește în cazul în care secretariatul constată că dosarul depus nu este complet ori soluționarea implică corespondență de clarificare cu solicitantul, cu serviciul de specialitate din cadrul ministerului de resort (CNRED) sau cu instituția care a emis documentul ce urmează a fi recunoscut. În oricare din aceste cazuri, solicitantul recunoașterii va fi înștiințat în scris despre aceasta, utilizându-se oricare dintre metodele de comunicare indicate de solicitant în cererea sa de recunoaștere.

Termenul de completare a dosarului

de către solicitant cu documentele cerute de Universitatea „Babeș – Bolyai” după demararea acestei proceduri este de 15 zile calendaristice de la redactarea și transmiterea comunicării de către Universitate. Nerespectarea termenului duce la clasarea cazului. După clasare, solicitantul are dreptul de a înregistra o nouă cerere, care se va prelucra după procedura în vigoare la data înregistrării.

Căi de atacare a concluziilor Comisiei recunoaștere :

1) Soluția propusă de Comisia de recunoaștere poate fi contestată prin depunerea și înregistrarea în termen a contestației redactate de solicitant la Registratura Universității „Babeș – Bolyai”.

Termenul de contestare este de 48 de ore de la anunțarea soluției propuse de Comisia de recunoaștere.
Comisia de contestație numită de rectorul UBB va elabora un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea/ înregistrarea contestației.

2) Răspunsul Universității „Babeș – Bolyai” la contestație poate fi atacat la instanța judecătorească competentă, cu respectarea Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de arhivare a documentelor din dosarul de recunoaștere este de 50 ani.

Procedura are legătură cu :

 • Calificări obținute într-un stat din UE
 • Calificări obținute în unele state NON UE
 • Procedură pentru stabilire permanentă
 • Procedură pentru stabilire temporară

Cardul Profesional European deocamdată nu este aplicabil pentru această procedură.

Lista profesiilor reglementate din Romania :

Cadru didactic în învățământul superior (funcții didactice: asistent universitar, lector universitar/ șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar), https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=22605
care se găsește la poziția A.8. din Anexa 2 a Legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Corespondența electronică se poate face utilizând adresa contact@ubbcluj.ro, publicată în pagina de Internet a Universității „Babeș – Bolyai”, www.ubbcluj.ro

Informații despre studiile universitare de doctorat din Universitatea „Babeș – Bolyai” sunt publice și se pot consulta la adresa de Internet doctorat.ubbcluj.ro