Oferta burse: Vasile Parvan si Nicolae Iorga

Oferta burse: Vasile Parvan si Nicolae Iorga Agenția de Credite și Burse de Studii – Ministerul Educației

            Informații generale

 • bursele “Vasile Pârvan” și “Nicolae Iorga” se acordă pentru următoarele domenii: istorie și științe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și modernă, istoria artei și arhitectură, literatură și studii literare, arte, științe economice și științe exacte;
 • bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive și maximum doi ani universitari consecutivi;
 • Ministerul Educației, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună destinată asigurării cheltuielilor de întreținere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, transport internațional, procurare de cărți și rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale și, eventual, plata unor taxe școlare);
 • Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția și utilizarea spațiului de studiu și cercetare al celor două instituții.

            Condițiile de înscriere și participare la concursul național pentru acordarea burselor

            La concursul național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;

b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România, sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:

 • studenți la programele de masterat/cursanți la studii aprofundate, la învățământul de zi;
 • doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
 • doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate;
 • artiști consacrați;
 • cadre didactice titulare în instituții de învățământ de stat sau particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației;
 • cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației;
 • membri ai Uniunii Artiștilor Plastici;

c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de asemenea, fac dovada cunoașterii unei limbi străine de circulație internațională;

d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa.

Dosarul de candidatură (care trebuie depus la Agenția de Credite și Burse de Studii – Ministerul Educației) trebuie să conțină următoarele documente redactate în limba română:

 1. consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. formular-tip de înscriere la concurs;
 3. curriculum vitae;
 4. copie buletin de identitate/carte de identitate;
 5. proiect de cercetare și/sau creație artistică cu tema din domeniile prevăzute mai sus, aprobat de coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicită bursa; proiectul de cercetare și/sau creație artistică trebuie să conțină: motivație, justificare; obiective științifice/artistice clare, precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunoștințelor dobândite; concordanța cu lucrările elaborate anterior; încadrare și validare în programul de cercetare/specializare;
 6. acordul conducerii instituției de învățământ acreditate din România/instituției de profil din România unde își desfășoară activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” sau „Nicolae Iorga” (cu semnătură și număr de înregistrare);
 7. recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalități din domeniul pentru care se solicită bursa;
 8. lista de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării); lista de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative; în domeniul artistic, se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice;
 9. copii ale actelor de studii: diplome (licență, studii aprofundate, masterat, doctorat), foi matricole, situații școlare, după caz, alte certificate de specialitate/diplome;
 10. copia atestatului sau certificat de cunoaștere a limbii italiene cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație), precum și a unei limbi de circulație internațională;
 11. adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate;
 12. adeverință eliberată de instituția de învățământ acreditată din România/ instituția de profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în conformitate cu condițiile de eligibilitate;
 13. copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 14. copia chitanței privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii

Cod fiscal: 26318777

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX

Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Dosarul de candidatură se depune la Agenția de Credite și Burse de Studii – Ministerul Educației (Strada Caransebeş nr. 1, etaj 7, Bucureşti, Sector 1, 012271).

   Toate filele din dosarul de candidatură se numerotează în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data înscrierii la concurs se consideră:

 1. data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;
 2. data poștei/curierului pentru cele transmise prin poștă sau prin curierat;
 3. data încărcării, pentru cele transmise electronic.

Dosarele de candidatură primite, trimise sau transmise electronic, după termenul limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului, nu vor fi evaluate.

NOTĂ:

    Precizăm că, după afișarea rezultatelor finale, numai candidații nominalizați sunt obligați să depună la Registratura A.C.B.S. următoarele documente:

 1. Proiectul de cercetare și/sau creație artistică, aprobat de coordonatorul din România sau Italia – în original;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
 3. Recomandările din partea a doi profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate – în original;
 4. Actele de studii: licență, masterat, doctorat, studii aprofundate, foi matricole, situații școlare, alte certificate de specialitate/diplome – pentru conformarea copiilor de la dosar cu originalul (sau copiile legalizate ale actelor de studii);
 5. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a limbii italiene – pentru conformarea copiei de la dosar cu originalul (sau copia legalizată a actului de studiu);
 6. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională- pentru conformarea copiei de la dosar cu originalul (sau copia legalizată a actului de studiu);
 7. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie – în original;
 8. Adeverința eliberată de instituția de învățământ acreditată din România/instituția de profil din România de unde provine candidatul și care atestă calitatea acestuia – în original.

Calendarul desfășurării concursului:

Etapele concursului național

Termen limită

Depunerea dosarelor de candidatură

09.11.2022

Verificarea administrativă și afișarea rezultatelor

10-11.11.2022

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă

14-15.11.2022

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă

16.11.2022

Selecția candidaților de către Juriul de selecție și comunicarea rezultatelor

17-22.11.2022

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică

23-25.11.2022

Soluționarea contestațiilor la evaluarea academică

28-29.11.2022

Afișarea rezultatelor finale

05.12.2022

Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați

06-09.12.2022

NOTĂ:

 1. Numărul maxim de luni de bursă pentru acest concurs este de 150, sub rezerva nediminuării bugetului instituției pe parcursul anului și în limita spațiilor de cazare ale celor două instituții sus-menționate.
 2. Stagiul de bursă al candidaților care vor fi nominalizați în urma acestui concurs se va desfășura începând cu ianuarie 2023, în funcție de disponibilitățile spațiilor de cazare.
 3. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.

Agenția de Credite și Burse de Studii – Ministerul Educației
Strada Caransebeş nr. 1, etaj 7, Bucureşti, Sector 1, 012271