Ana-Maria CORMOȘ-Integrated Assessment of Innovative CO2 Capture Processes Using Dynamic Modeling and Techno-Economic Evaluation (Evaluarea integrată a proceselor inovative de captare a CO2 utilizând modelarea dinamică și analiza tehnico-economică)

 

Candidat Ana – Maria CORMOȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Inginerie chimică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 ianuarie 2022, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMIsQvRXxINB2eNkuwIw_5hqsOJDoXC-TfoP0ydGQGjM1%40thread.tacv2/1641809670078?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%2203f63153-96e0-4659-93f2-a0eaec2b379c%22%7d

Titlul tezei de abilitare Integrated Assessment of Innovative CO2 Capture Processes Using Dynamic Modeling and Techno-Economic Evaluation (Evaluarea integrată a proceselor inovative de captare a CO2 utilizând modelarea dinamică și analiza tehnico-economică)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ing. BÎLDEA Costin – Sorin, Universitatea Politehnica din București

2. Prof. univ. dr. ing. CAȘCAVAL Dan, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

3. Prof. univ. dr. ing. LAVRIC Vasile, Universitatea Politehnica din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier