Kurzfassungen 2012 (Januar-April) [Rum.]

Biologie
BARTHA Csaba

Studiu comparativ al manifestărilor fiziologice şi moleculare ale halotoleranţei la diferite varietăţi intraspecifice de Lactuca sativa L.

rezumat summary
CRIȘAN Andrei

Evaluarea vulnerabilității nișei ecologice la Pseudophilotes bavius hungarica în raport cu utilizarea terenurilor și a schimbărilor climatice folosind tehnici GIS

rezumat summary
HURDU S. Bogdan – Iuliu

Floristic and phytogeographic characterisation of areas of endemism from the Romanian Carpathians

rezumat summary
Licărete Emilia

Characterization of basal membrane antigenic epitopes using specific antibodies Caracterizarea epitopilor antigenici la nivelul membranei bazale folosind anticorpi specifici

rezumat summary
MANCI Cosmin-Ovidiu

Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România

rezumat summary
NAGY Levente

Comunităţi de diatomee din unele ape stătătoare cu grade diferite de salinitate de la Turda

rezumat summary
STOICA Ilie Adrian

Diversitatea Floristică şi Fitosociologică din Bazinul Superior al Văii Ierii, între Valea Ierii şi Vârful Muntele Mare (Masivul Gilău – Muntele Mare)

rezumat summary
Chemie
BARTÓK Imola (căs. SÁROSI)

Synthesis and Reactivity of Heterotopic Ligands Containing As/P, As/S/P  and As/S/As as Donor Atoms

rezumat summary
CSOG Árpád Csaba

Phytoremediation of heavy metals with cucumber, white poplar and aquatic plants

rezumat summary
ILYES A. Elena

Combinatii complexe cu acizi organici
polifunctionali

rezumat summary
KOVÁCS Gabor

Amperometric biosensors for detection of analytes of biotechnological interest

rezumat summary
KOZMA – PETI S. Márta – Julia (căs. GUTTMANN)

Contribuţii la studiul materialelor organice din suprafeţe pictate

rezumat summary
MĂRUŢOIU Olivia Florena (căs. NEMEŞ)

Sinteza şi caracterizarea unor noi faze staţionare utilizate în cromatografia de lichide

rezumat summary
PAP Zsolt

Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization

rezumat summary
PETRAN Anca Cristina

Synthesis, Structure and Properties of Some New Macrocyclic Compounds and New Functionalized Lipid Derivatives for Biophysical Applications

rezumat summary
POP Alexandra – Mihaela

Studies on synthesis, structure and chemical reactivity of some new organo-chalcogen compounds (Studii privind sinteza, structura și reactivitatea chimică a unor noi compuși calcogen organici)

rezumat summary
POPA Flavia  Adina (căs. MARTIN)

Systèmes py-déficitaires dendritiques a unités périphériques sérinoliques ou diaziniques: synthèse, stéréochimie et propriétés supramoléculaires

rezumat résumé
POP Monica – Loredana

Modelarea cuantică şi topologică a unor fullerene non – IPR  

rezumat summary
PREDA Ana-Maria

Homo–and heteronuclear organoantimony compounds

rezumat summary
RADU (BOTA) Sanda – Rodica

Contribuţii la chimia alcaloizilor cinchona

rezumat summary
STEJERAN (ŞENILĂ) Lăcrimioara Ramona

Cercetări privind obţinerea biocarburanţilor de generaţia a doua din biomasă lignocelulozică

rezumat summary
TRIF Maria

Alcooli heterociclici chirali: sinteză chemoenzimatică şi efecte metabolice

rezumat summary
Kybernetik und ökonomische Statistik
MOLDOVAN Darie

Business Intelligence: Data Mining in Finance

rezumat summary
ZIFCEAC Adela

Analiza pieţei virtuale. Metode. Tehnici. Aplicaţii.

rezumat summary
Buchhaltung
Rechtswissenschaften
IONESCU Diana

Dreptul la tǎcere în procedurile penale în contextul evoluţiilor contemporane

rezumat summary
NIŢU Daniel

Imunitatea şefului de stat în dreptul penal

rezumat summary
Wirtschaft
GÎDIU Valeria

Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Cluj-Braşov 1920-1950

rezumat summary
HORDĂU Anne-Marie Andreea

Piața forței de muncă în România după 1990

rezumat summary
Wirtschaft und internationale Unternehmensführung
CRISTIAN Ovidiu

Politica monetară a Uniunii Europene. Implicaţii macroeconomice pentru România

rezumat summary
Philologie
ANTAL Orsolya

Szatira, polémia, politikum. Szatsvay Sándor irodalmi munkássága

Satiră, polemică, valori politice. Activitatea literară a lui Szatsvay Sándor

rezumat zusammenfassung összefoglalás
APOSTOL Nicoleta – Petronela

Reading the Self/the Other: Aldous Huxley and Ethical Criticism

rezumat summary
BANEA cǎsǎt. PARASCHIVESCU Alina Marcela

Ekphrasis-A Special Type of Intertextuality in the British Novel

(Ekphrasis-un gen aparte de intertextualitate în romanul britanic)

rezumat summary
BERCIU Anca (cǎs. RUS)

Coordonnées du roman poétique dans l’oeuvre d’Hervé Bazin et Jean Rouaud

rezumat résumé
BLOS-JÁNI Melinda

Practici de domesticare ale filmului în contextul familial. Analizǎ antropologicǎ

rezumat summary résumé
BOIE (ROTAR) Corina

Relaţiile publice şi teoria relaţionalǎ. Perspective instituţionale

rezumat summary
BIRÓ Enikő

Strategiile achiziţionării celei de a treia limbi în contextul bilingvismului dominant

rezumat summary
BORZA Cosmin

Marin Sorescu – feţele tranzitivitǎţii

rezumat summary
BRAŞOVEANU Carmen – Narcisa

The Interplay of Perspectives in Graham Swift’s Novels

rezumat summary
BUDAŞU (CRIŞAN) Iulia – Paraschiva

Contribuţia cărturarilor evrei la cultura tradiţională românească în sec. al XIX – lea

rezumat summary
CHIVULESCU ( cǎs. ANGHEL) Manuela

Aspectul grafic în textul literar – Modalitǎţi de realizare şi efecte

rezumat résumé
COLCERIU S. Anamaria – Ancuţa căs. MILONEAN

De la discursul romanesc la discursul filmic – Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa – (abordare lingvistico – semiotică)

rezumat summary résumé
CZÉGÉNYI Dóra Andrea

Conservarea şi reproducerea sistemului mitologic popular. Mitologia populară maghiară din Sălaj şi reprezentaţiile verbale epice la sfârşitul seolului XX

rezumat summary
DÁNÉ Hedvig

Opera lui Bod Péter  în special activitatea lui de lexicograf

Bod Péter munkái, különös tekintettel lexicográfiai tevékenységére

rezumat summary összefoglalás
DUMA Melania

Restructurarea circumstanţialǎ în limba română contemporanǎ

rezumat summary
FARKAS – WELLMANN Éva

Irodalm és közönsége a XVIII. században. Verestói György munkássága. Literaturǎ şi public în secolul al XVIII -lea. Opera lui György Verestói

rezumat summary
FǍRCAŞ Paul – Alexandru

Externalizarea serviciilor de relaţii publice şi conturarea unui profil al practicienilor PR: companiile şi agenţiile PR din Cluj – Napoca

rezumat summary
FLANJA Delia

Provocarea interculturală în epoca globalizării – de la modele culturale la necesitatea unei adaptări interculturale –

rezumat summary
GÂZ Roxana – Maria

Europa multilinguală

rezumat summary
HEVESI Zoltan István

A drámapedagógia és a diákszínjátszás személyiségfejlesztő hatásának hermeneutikai értelmezése. (Interpretarea hermeneuticǎ a influenţei pedagogiei dramatice şi a artei dramatice şcolare asupra dezvoltǎrii personalitǎţii)

rezumat summary
HOCHABUER Mária

Toponimele şi structurarea spaţiului în Şapte Sate (Ţara Bârsei). Analiză lingvistică – antropologică

Helynévhasználat és térbeli orientáció a barcasági Hétfaluban

rezumat zusammenfassung
HODOROAGĂ Cosmina

Reasoning with Quotation. The Information Structure of Metalinguistic Discourse

rezumat summary
IACOB Ioana cǎs. MUDURE-IACOB

Leaves of Grass: the Polymorphous Aesthetics – a Politics of the Self, the Body and the Material in Walt Whitman’s Poetry

rezumat summary
IACOB Ionela Florina

Sănătate, boală, vindecare. O perspectivă socio-culturală

rezumat résumé
MIKÓ Imola

Testpoétikák kortárs irodalomban és filmen. A beteg test reprezentációja.

Poetici contemporane ale corpului în literaturǎ şi film. Reprezentarea corpului bolnav

rezumat
MIRCEAN Ovidiu

Inerţii şi discontinuitǎţi metodologice în istoria literaturii comparate

rezumat summary
MUNTEANU – BǍNǍŢEANU Maria – Cristina

Lieux de représentation de l’identité dans les romans de Paul Guimard

rezumat résumé
NAGY Zoltán

Makkai Sándor. Módszer, történelem, személyiség (Makkai Sándor. Metodǎ, istorie, personalitate)

rezumat summary
PANAIT Laura Ioana

Artă şi Spaţiu Public în România după 1989

rezumat summary
PAPP Kinga

Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în secolele 17-18

Családi nemesi irásgyakorlat a XVII-XVIII. századi Erdélyben

rezumat summary összefoglalás
PAŞCALĂU Cristian

Forme textuale simple. Premise constructive şi operaţii semantice definitorii

rezumat summary
RUSU T. Renata – Maria

Axis mundi şi simbolistica centrului  în mitologia japoneză. Arborele şi coloana în festivaluri japoneze – interferenţe cu elemente din mitologia nordică –

rezumat summary
SARVARI Susana Eugenia

Rudolf Steiner – spre un teatru al formelor spirituale

rezumat summary
STAN Adriana

Modele structuraliste în critica româneascǎ postbelică

rezumat summary
STANCIU Alexandra Melinda

Pièges de la figuration dans les contes fantastiques de Thomas Owen

rezumat résumé
SZILÁGYI Anna – Rózsika

Hagiografie premodernǎ: genuri, tradiţii, modele noi

rezumat résumé összefoglalás
TEŞCULĂ  Cristiana (căs. BULGARU)

Le chronotope dans l’écriture onirique de Marguerite Yourcenar

rezumat summary résumé
TIHAN Teodor

Perpessicius. Viaţa şi opera: Studiu critic

rezumat summary résumé
TIMOCE Cosmina – Garofiţa (căs. MOCANU)

Practicile funerare şi pomenirea morţilor în spaţiul cultural polifonic al Sulinei

rezumat summary
TODERICI Radu

Conceptul de imaginație și evoluția lui în clasicism

rezumat summary
TOMONI (MORAR) Bianca

La métaphore et ses fonctions dans le discours des banques roumaines: une approche socio-cognitiviste

Metafora şi funcţiile acesteia în discursul bǎncilor romȃneşti: o abordare socio-cognitivistǎ

rezumat résumé
ŢEUDAN  Aurora

Teze asupra vizualitǎţii narative ca matrice a literaturii contemporane

rezumat résumé
VIDRUŢIU Cristina Simona

Imaginarul epidemic. Reprezentări istorice şi metaforice ale ciumei în literatură

rezumat summary
Philosophie
BOLEA TIT Ştefan Ion

Modalităţile şi lumile posibile (logică, epistemologie, ontologie)

rezumat summary
BUD Livia

Problema libertăţii la Plotin

rezumat riassunto
BUDĂU Florin

Purificarea sufletului la Plotin şi Evagrie Ponticul. Studiu filosofico-teologic

rezumat riassunto
CASTALDINI Alberto

Il Dio nascosto e la storia. Prospettive filosofiche e teologiche sulla Shoà (Dumnezeul ascuns şi istoria. Perspective filosofice şi teologice asupra Shoah-ului)

rezumat summary
CORPODEAN Laura

Relaţia dintre teatru şi filosofie la Blaga

rezumat summary
DINU Diana Adela

Europa în concepţia lui Joseph Ratzinger

rezumat summary
DOCHILIŢĂ Nicoleta CÂNDEA – MUNTEAN

Filosofia românismului în perioada interbelică

rezumat summary
DOMȘODI Dana

Hermeneutica lui Jean Baudrillard

rezumat summary
DREHE Iovan

Dialectică şi sofistică în epoca clasică a filosofiei greceşti: cazul respingerii

rezumat summary
HORVATH Peter

Lélek és szubsztancia az arisztotelészi filozófiában

(Suflet şi substanţă în filosofia lui Aristotel)

rezumat summary
ILINESCU Laura

Conceptul de reprezentare în filosofia lui Thomas Hobbes. Aspecte epistemologice şi politice

rezumat résumé
KÁLMÁN – UNGVÁRI Kinga

Filosofia educaţiei la John Dewey şi efectele sale asupra filosofiilor educaţiei contemporane

John Dewey nevelésfilozófiája és hatása a jelenkori nevelésfilozófiákra

rezumat summary
KOVÁCS Barna

Memorie şi eveniment în filosofia lui Paul Ricouer

rezumat résumé
LAZĂR (DUMUŢA) Titiana

Idealul de personalitate la Nicolae Mărgineanu

rezumat summary
LAZĂR Veronica

Teorii ale istoriei în Iluminismul francez timpuriu

rezumat résumé
ORMENY Francisc – Norbert

Construcţia realităţii

rezumat summary
RUSU Mihai

Modalităţile şi lumile posibile (logică, epistemologie, ontologie)

rezumat summary
TRIPON Celina – Bianca (căs. TĂNĂSELIA)

Filosofia istoriei în opera blagiană

rezumat summary
SAS Teodora – Maria

Education and politics in John Dewey’s works

rezumat summary
SCHUSTER Christian

Sistemul lui Niklas Luhmann. O schimbare de paradigmă

rezumat zusammenfassung
VEREŞ Otniel – Laurean

Metodologia teologică a lui Carl F. H. Henry

rezumat summary
Finanzwesen
CURUȚIU Cristina – Ioana (căs. BALINT)

Investigații privind strategia de gestiune a portofoliilor – cazul Bursa de Valori București

rezumat summary
GRÜNEWALD Ioan B.

Managementul riscului financiar – fundamente teoretice şi aplicative

rezumat summary
POCHEA Maria – Miruna

Testarea eficienței pieței derivatelor financiare din România – cazul SIBEX

rezumat summary
ULICI Maria-Lenuţa (căs. CIUPAC-ULICI)

Liberalizare financiară şi impactul produs pe piaţa financiară

rezumat summary
Physik
BAIDOC Sergiu

Studiul unor proprietăţi structurale şi fizice ale unor sticle pe bază de B2O3 conţinând Ag2O şi ioni 3d

rezumat summary
BEBU Andreea Mihaela

Investigaţii structurale asupra unor compuşi moleculari de interes biologic

rezumat summary
BEZERGHEANU Adrian

Magnetocaloric effect in rare earth-3d transition metal intermetallic and oxidic compounds

rezumat summary
BOLOJAN Laura

Caracterizarea radicalilor liberi din sisteme biomedicale şi biofarmaceutice

rezumat summary
DERZSI  Aranka

Statistical physics models for biological and sociological phenomena

rezumat summary
DERZSY Noemi

Statistical physics approach to complex social systems

rezumat summary
GILOAN Mircea

Contribuţii la modelarea proprietăţilor optice ale unor metamateriale plasmonice

rezumat summary
GRASIN  O. Robert

The physical properties studies of some half – metallic compounds

rezumat summary
HORVÁT Szabolcs  Endre

Statistical Physics Studies of Complex Systems

rezumat summary
MILE George – Sergiu

Molecular and electronic structures of some molecules and molecular complexes with applications in molecular electronics

rezumat summary
MOLDOVAN Dumitriţa

Metode moderne RMN pentru caracterizarea materialelor avansate

rezumat summary
MUREȘAN – POP Marieta

Studiul unor compuși biologic activi

rezumat summary
NAGY Csilla

Investigaţii spectroscopice ale unor complecşi de interes biologic şi farmaceutic   

rezumat summary
POP Mihaela

Studiul spectroscopic al unor polimeri de uz general sub acţiunea unor factori fizici şi chimici degradanţi

rezumat summary
POTARA Monica

Designing new chitosan-coated plasmonic nanoparticles for biomolecular sensing and antibacterial activity

rezumat summary
RAŢIU Ileana – Andreea

Detecţia unor markeri bacterieni prin Spectrometrie de Mobilitate Ionică

rezumat summary
REGOȘ Adriana  Natașa

Studii structurale și de proprietăți fizice ale unor sticle fosfatice

rezumat summary
TUDORAN Daniel Cristian

Generarea şi caracterizarea plasmelor de înaltă frecvenţă. Aplicaţii

rezumat summary
UDRESCU Luciana Gabriela

Proprietăţi fizice ale unor materiale polimerice şi macromoleculare de interes biomedical

rezumat summary
ULINICI Sorin – Claudiu

Contribuţii la studiul proceselor de oxidare avansată cu aplicaţii în decontaminarea apei

rezumat summary
VLĂDESCU Adrian

Physical properties of some transition metal oxides

rezumat summary
Geographie
AFLAT Anca

Hazarde, vulnerabilitate și riscuri asociate în Valea Oltului (sectorul Racoș- Călimănești)

rezumat summary
CIOBAN Ioana

Impactul economico – social al inundaţiilor din bazinul hidrografic Siret

rezumat summary
CLIVEȚ (căs. CRISTEA) Claudia – Loredana

Bazinul Șieului. Studiu de Geomorfologie aplicată

rezumat summary
CRĂCIUN Ileana – Cristina

Peisaje culturale din dealurile Someșului Mare

rezumat zusammenfassung
DÁNÉL Erika

Procesul  suburbanizării funcţiilor economice în Zona Metropolitană Cluj-Napoca

rezumat summary
DOMNIŢA Matei

Runoff modeling using GIS. Application in torrential basins in the Apuseni Mountains

rezumat summary
GAVRA Camelia – Ina (căs. FAUR)

Peisaje culturale în Munții Metaliferi

rezumat summary
MARCUS Arny

Implementation of sustainability education among elementary school students by activating the Green School” program

rezumat summary
MOLDOVAN Monica-Loredana

Glimeele din Transilvania – studiu geomorfologic

rezumat summary
MUREȘAN Alexandru

Țara Vrancei. Studiu de geografie regională

rezumat summary
OPREA Marius George

Impactul dezvoltării infrastructurii de transport asupra turismului din  Transilvania

rezumat summary
PETREA Viorel Florin

Morfodinamica albiilor majore de ordin inferior din bazinul Crasnei în contextul evenimentelor hidrologice extreme

rezumat summary
SIMEA Ioana Maria

Avalanşele din Munţii Rodnei

rezumat summary
Geologie
GABOR V.  Maria (căs. JURJE)

Andezitele cuarțifere din zona vulcanică neogenă Oaș-Gutâi (România)

rezumat summary
JIPA Cătălin – Constantin

Asociaţii de vertebrate continentale cretacic terminale din aria de sedimentare metaliferi: sistematică, paleoecologie şi paleobiogeografie

rezumat summary
LAZAR Daniel Florin

Depozitele Cretacicului inferior din nord-vestul munţilor Pădurea Craiului (regiunea Vârciorog – Dobreşti)

rezumat summary
MIHĂILĂ Anamaria

Studiul  petroarheometric al materialului litic folosit la construirea Mănăstirii Cisterciene Cârţa, Judeţul Sibiu

rezumat summary
NAGY – KORODI István

Impactul exploatărilor miniere aurifere şi polimetalice asupra mediului înconjurător în zona Nistru – Băiţa (România)

Environmental impact of gold and polymetallic mining in the Nistru-Băiţa, North Romania

rezumat summary
Informatik
GĂCEANU Radu Dan

AGENT BASED PATERN RECOGNITION

rezumat summary
JAKAB Hunor Sándor

Intelligent Models for Robotic Behavior, Decision Making and Environment Interaction

rezumat summary
MOLNAR Arthur – Jozsef

Visualization and Testing of GUI Applications

rezumat summary
PÁLI Gábor János

Functional  Modelling of Operating Systems

rezumat summary
RUSU Vasile Cătălin

Processing of temporal structured information by spiking
neural networks

rezumat summary
STAN Paul Horaţiu

Model-Based Code Generation

rezumat summary
SURDU Sabina

Optimizarea interogărilor în
procesarea fluxurilor de date

rezumat summary
ȘERBAN Camelia – Aurelia

Metrics in Software Assessment

rezumat summary
Internationale wirtschaftliche Beziehungen
Chemieingineurwesen
CUIBUS Florina Maria (născută BĂLAJ)

Electrochemical removal of nitrate from waste water   

rezumat summary
VLAIC Codruţa Aurelia

Electrosinteza apei oxigenate pe materiale catodice activate prin tehnici electrochimice

rezumat summary
Geschichte
BADEA Marius Dumitru

Societate şi mentalităţi în Oltenia Habsburgică   

rezumat summary
BARB Raluca Maria

Ceramica romană din castrul de la Gilău  

rezumat summary
BOZGA Vasile

Românii din Austro-Ungaria şi Dinastia de Habsburg (1867-1918)

rezumat summary
BUDA  Lavinia

Cultul Fecioarei Maria la sfârşitul secolului al  XIX-lea şi începutul secolului

 al XX-lea. Imagini şi simboluri

rezumat résumé
BUDIHALĂ Daniela Aurelia

Influenţe romane pe Valea Mureşului Inferior (Sec. II-IV p. Chr.)

rezumat summary
CRISTEA Ştefana Cornelia (ANGHELESCU)

Divinităţile de origine egipteană în Dacia romană

rezumat summary
CRISTESCU Cătălin

Ceramica dacică descoperită în complexe închise la Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara)

rezumat summary
CUMURCIUC Andrea

Cultul apei în provinciile nordice ale Imperiului Roman

rezumat summary
DĂNCILĂ Andreea Oana

Elite culturale românești în Transilvania în prima perioadă a secolului al XX- lea

rezumat résumé
DRĂGAN Emilian

Trupele auxiliare romane recrutate din Galia şi Germania în perioada Principatului

rezumat résumé
DUDĂU Alexandru – Cristian

Genius – Semnificaţii şi reprezentări în cultura romană

rezumat summary
HAPCA Anca Ramona

Aspecte ale relaţiilor dintre maramureşeni şi bistriţeni în secolele al XV-lea şi al XVI-lea

rezumat summary
IONIŢĂ – NICULESCU Mihaela

Căsătoria şi familia în nordul Olteniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX

rezumat summary
KOVÁCS Mária

Profilul unui intelectual din Transilvania. Studiu de caz: Cserei Mihály (1667-1756) şi biblioteca sa

rezumat summary
KOVÁCS Zsolt

Limbajul emblematic în arta transilvăneană din secolele XVII – XVIII

rezumat summary
MAN (SZÈKELY) Adriana

Cartea, biblioteca și lectura în dezbaterea publică a mediilor culturale românești din Transilvania interbelică

rezumat summary
MOLNÁR Melinda – Leila

Alimentaţia în Dacia romană

rezumat summary
ORBÁN J. János

Profilul unui intelectual din Transilvania. Studiu de caz: Cserei Mihály (1667-1756) şi biblioteca sa

rezumat zusammenfassung
POGĂCIAŞ Nicolae – Andrei

Arta militară în Ţările Române în secolul al XVIII-lea

rezumat summary
POP Alexandra

Potenţialul de dezvoltare şi modernizare a României în secolul XX din perspectiva demografico-economică

rezumat résumé
POPIŢIU Oana

Condiţia ziaristului în epoca comunistă. Cercetare de istorie orală. 1948 – 1989

rezumat summary
ROGOBETE Carmen

Arhitectura domestică în coloniile greceşti de pe litoralul vestic şi nordic al Mării Negre (sfârşitul secolului 7 – sfârşitul secolului I a Chr.)

rezumat summary
ROGOJANU Dumitru – Cătălin

Imaginea torţionarului communist reflectată în memorialistica universului concentraţionar românesc (1947-1989)

rezumat summary
RUS Ioana Veronica

Conservarea monumentelor în Transilvania în perioada 1945 – 1977

rezumat summary
TĂMAŞ Gina-Liana

Actorii care au contribuit la căderea Cortinei de Fier

rezumat summary
VARGA Rada

Peregrinii în Dacia romană (106 – 212)  

rezumat summary
Management
BUTILCĂ Delia – Alexandra

Performanţa în supply chain management

rezumat summary
KÁLMÁN (KOVÁCS) Réka

Managementul organizațiilor culturale și comunicarea

rezumat summary
RAŢIU Patricia Iulia

Strategii de îmbunătăţire a performanţelor profesionale ale angajaţilor

rezumat summary
Marketing
Mathematik
BURJAN – MOSONI Boglárka

The equilibrium problem and applications

rezumat summary
LAZĂR  L. Vasile

Partial Differential Equations and Option Pricing with Stochastic Volatility

rezumat summary
NECHITA Delia – Maria

On the Dini-Hadamard subdifferential calculus in Banach spaces

rezumat summary
Psychologie
CHEIE Lavinia

Anxiety and memory functioning in children: an individual differences approach

rezumat summary
CONSTANTIN Adriana căs. CÂNDEA

Evaluarea funcţionalităţii mnezice la copiii cu traumatisme cranio-cerebrale prin utilizarea bateriei Tomal (Test of Memory and Learning)

rezumat summary
CRISTEA Ioana – Alina

Dysfunctional and functional beliefs in emotional regulation: reappraisal and acceptance based approaches

rezumat summary
DEMETER Kármen

Predictorii-socio-cognitivi ai agresivităţii şcolare

rezumat summary
IGNA Raluca

The Impact of Mindfulness Strategies in Chronic Pain

rezumat summary
MOGA Anca – Maria (căs. MAIER)

Efectele trainingului metacognitiv asupra performanţelor matematice ale elevilor din clasele inclusive

rezumat summary
OPRIŞ David Ilie

Multilevel analyses of the mechanism of virtual reality intervention in emotional disorders

rezumat summary
PITICǍ Irina

Threatening Facial Expression Processing: Inter –individual and age – related differences

rezumat summary
RAŢIU Lucia

Coaching-ul pentru persoane cu funcţie de conducere ca proces de schimbare şi dezvoltare  – aplicaţii în contextul organizaţional românesc

rezumat summary
RUS Claudia Lenuţa

Capital psihologic, procese/stǎri emergente de grup şi performanţǎ în muncǎ

rezumat summary
SCHUSTER Andreea Cristina

Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale la copii cu paralizie cerebralǎ

rezumat summary
SUSA Georgiana

The effects of anxiety on attentional networks in children and adolescents

rezumat summary
ZADOK Yair

Model of guidance for the instruction of robotics by the project based learning

rezumat summary
Internationale Beziehungen und Europastudien
BERINDAN Ion

Securitatea transatlanticǎ şi rolul Turciei în perioada post – kemalismului

rezumat summary
FURDUI Cosmin

Procesul instituţionalizării şi implementării politicilor regionale în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Cazul României

rezumat summary
ŞTER Arabela

Alianţe strategice şi alianţe ad-hoc ale statelor membre. Proiecţia poziţionării României după aderarea la UE

rezumat summary
Soziologie
ADORJÁNI Júlia

Percepţia femeilor victime ale violenţei domestice asupra sistemului de justiţie penalǎ

rezumat summary
CAPOTA Teodora

,,Moșia Strămoșească și politicile europene. Studiu asupra dezvoltării rurale în regiunea Nord – Vest

rezumat summary
CENAN Dumitru – Alin

Regimurile de gen ale şcolii în ceauşismul târziu

rezumat summary
CHIRA V. (VǍETIŞI) Lorena-Lavinia

Diferenţe de gen în educaţie. Factori sociali, succes şcolar şi construcţia genului în mediul şcolar

rezumat summary
COSTINA Andrei

Antropologia digitală şi societăţile virtuale. Studiu interdisciplinar privind antropologia reţelelor informaţionale

rezumat summary
DEAC Mihai – Florin

Reprezentări sociale ale familiei în publicitatea românească

rezumat summary
FOFIU Adela

Apocalyptic narratives in the Romanian mediascape

rezumat summary
GEORGESCU – PĂUN Laura

Femeile în politica românească – dezvoltarea activismului politic la nivel local

rezumat summary
GHIŢIU Monica Elena

Perspectiva maternităţii la mamele adolescente

rezumat summary
JURǍU Sînziana – Maria

Perspective asupra dezvoltǎrii gândirii morale a jurnaliştilor

rezumat summary
LUPŞE (căs. ZGLOBIU) Cecilia

Atitudinea agresorilor privind violenţa domestică şi maltratarea copilului în contextul societăţii româneşti actuale

rezumat summary
MAGO-MAGHIAR Ana

Constructing East – European Female Sexual Identity in Sexual Explicit Media

rezumat summary
MEZA Radu – Mihai

Structura şi dinamica sistemelor online de networking social de succes

rezumat summary
MOISǍ Florin

Incluziunea Socialǎ în România. De la concept la implementarea politicilor publice de incluziune a populaţiei la romi

rezumat summary
MUREŞAN Marta – Roxana

Vârsta a treia între autonomie şi vulnerabilitate

rezumat summary résumé
RUJOIU  N. Mihaela (căs. GOTEA)

Influenţa reţelei sociale asupra atitudinii faţă de conflictul în cuplu

rezumat summary
SǍLCUDEAN Ileana Nicoleta

Politici culturale şi construcţii identitare în contextul european

rezumat summary
SUCIU Ioana

Calitatea vieții și dezvoltarea rurală în arealul Meseș

rezumat summary
SZEKELY Maria

Discriminarea în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilităţi din România

rezumat summary
Umweltwissenschaft
Kommunikationswissenschaften
Erziehungswissenschaften
BARTH (PETER) Karla Melinda

Programe de intervenţie pentru copiii cu dificultǎţi de învǎţare

rezumat summary
BERLDIYANO Ruth

The Teacher as a Supervisor and Guide in the Development of Independent Learners

rezumat summary
DRAGOŞ Viorel

Predarea şi învǎţarea interactivǎ în ciclul primar –“Aplicaţii la aria curricularǎ Matematicǎ şi Ştiinţe“

rezumat summary
HADARI Judith

The Perceptions of Jewish and Arab Physical Education Student-Teachers of the Practicum in a Jewish Training School

rezumat summary
PAŞCAN Adrian

Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice la elevii de gimnaziu, prin exerciţii creative specifice baschetului şcolar

rezumat summary
SUPURAN (cǎs. BOCHIŞ) Laura – Nicoleta

Program de educaţie raţional – emotivǎ şi comportamentalǎ

rezumat summary
Politikwissenschaften
Theater
Teologie
ARDEREANU Ion – Alexandru
Creaţia muzicalǎ religioasǎ a compozitorului Ion Vidu
rezumat summary résumé
KINDA Eleonora
Activitatea pedagogicǎ a lui Imre Lajos
 Imre Lajos pedagógiai munkássága
rezumat summary résumé
VIDICAN  Liviu
Cathari şi Albigenzi în Europa Occidentală a secolelor XI-XIV
rezumat summary