Colecția rezumatelor tezelor de doctorat susținute în 2010

Biologie
BICA Adriana
Markeri morfologici, biochimici si moleculari pentru identificarea tulpinilor de Botryococcus braunii inalt producatoare de hidrocarburi
rezumat summary
BATTES Karina – Paula
Studiul structurii, dinamicii şi biomasei comunităţii de crustacei zooplanctonici, cu accent pe speciile comune din Lacul Ştiucii, Rezervaţie Naturală, judeţul Cluj
rezumat summary
CHECIU Delia
Obţinerea şi cultivarea embrionilor umani “in vitro”. Studii structurale şi ultrastructurale
rezumat summary
CHILICI Anet Monica
Studii moleculare ale variabilităţii genetice umane în cazuri normale şi patologice (schizofrenie)
rezumat summary
CÎMPEAN Mirela – Dorina
Studiul taxonomic şi ecologic asupra comunităţilor de acarieni acvatici (Acari, Hydrachnidia) din bazinul de drenaj al râului Someşul Mic şi rolul acestor organisme ca indicatori ai calităţii apei
rezumat summary
COLCIERU Mircea
Evaluarea metodelor de diagnostic în infecţii cu tulpini ale genului Staphylococcus
rezumat summary
DEMETER József – Szabolcs
Frecvenţa alelică a locilor STR (Short Tandem Repeats) la unele populaţii din Transilvania
Allelic frequency of STR (Short Tandem Repeats) loci in some populations from Transylvania
rezumat summary
DRUGĂ Bogdan
Markeri moleculari pentru identificarea tulpinilor producătoare de cianotoxine din genul Microcystis
rezumat summary
KOVACS Irina – Elisabeta
Cercetări biologice şi ecologice asupra faunei de amfibieni (Vertebrata, Amphibia) din Depresiunea Almaş – Agrij
rezumat summary
MEREUŢĂ Rodica
Cercetări privind influenţa poluanţilor atmosferici din zona Satu Mare asupra unor procese fiziologice la Zea mays
rezumat summary
MÉSZÁROS Ildikó
Exprimarea unor gene imunomodulatoare implicate în patologia umană inflamatorie
rezumat summary
MICLEA Andreea – Ionela
Identificarea prin metode moleculare a comunităţii de microorganisme de la nivelul unui bioreactor anmmox pentru tratarea fluidelor reziduale bogate în compuşi toxici cu azot
rezumat summary
MIHALI Ciprian  Valentin
Caracterizarea unor taxoni endemici la insecte din România utilizând tehnici de microscopie electronică şi biologie moleculară
rezumat summary
PÂRVULESCU Lucian
Studiul comunităţilor acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munţii Aninei  
rezumat summary
ŞERBAN (ROMAN) Cecilia
Studiul faunei de Coreoide (Insecta, Heteroptera, Coreoidea) din sectorul inferior al bazinului râului Siret şi zona munţilor Măcin
rezumat summary
ŞUŢAN Nicoleta Anca
Cercetări privind capacitatea de multiplicare in vitro şi stabilitatea genetică a unor hibrizi intergenerici Fragaria x Potentilla  
rezumat summary
SZÉKELY József – Paul
Studii faunistice şi ecologice asupra amfibienilor din Podişul Dobrogei
rezumat summary

Chimie
BOGYA Erzébet-Sara
Studii cinetice şi de echilibru ale unor procese de reţinere pe materiale apatitice
rezumat summary  
BRICIU Rodica Domnica
Determinarea lipofilicităţii unor antioxidanţi şi îndulcitori prin metode cromatografice şi metode computaţionale
rezumat summary  
CASONI Dorina
Determinarea prin metode cromatografice a lipofilicităţii unor compuşi din clasa aditivilor alimentari
rezumat summary  
GÁL Emese
Sinteza şi caracterizarea unor noi derivaţi heterociclici aromatici, precursori pentru materiale cu proprietăţi optice neliniare
rezumat summary  
GÂZ Şerban Andrei
Design, synthesis and structural analysis of some new spirans, macrocycles and molecular devices. Supramolecular chemistry to the new frontiers
rezumat summary  
GHERMAN Georgeta – Diana
Liganzi organotiofosforici – agenţi de separare a ionilor metalici
rezumat summary  
GROSU Ioana Georgeta
Coordination Polymers of Polycarboxylates: Design, Synthesis and Structure
rezumat summary  
HRISTEA  – SIMOC (căs. MESAROŞ) Amalia – Zorica
Materiale oxidice cu proprietăţi optice speciale
rezumat summary  
IGNAT Adriana
Noi derivaţi de tiazol şi selenazol cu potenţial biologic
rezumat summary  
ILIE Adriana
Organo Gold, Silver and Copper Complexes
rezumat summary resumen
LAR Claudia
Designul, sinteza şi analiza structurală a unor noi podanzi şi compuşi macrociclici polihetarenici
rezumat summary  
LAZĂR Mihaiela Diana
Studiul catalizatorilor metal pe suport prin schimb izotopic H/D
rezumat summary  
MIHIŞ Alin – Grig
Sinteza, analiza structurală şi proprietăţile unor noi compuşi cu cicluri hexaatomice saturate
rezumat summary  
MUNTEAN Norbert
Studiul unor sisteme oscilante şi aplicaţii analitice
rezumat summary  
POP Lucian – Cristian
N, N’–and N,O-chelated pnictogenium cations (P, As, Sb) and germylenes: syntheses, structural studies and reactivity
Pnictogénium cations (P, As, Sb) et germylènes à lignads N,N’ et N,O-chélatants: synthèse, étude structurale et réactivité
rezumat summary résumé
POPA Mihaela
Fotocatalizatori pe bază de aerogeluri de TiO2 dopat şi nedopat. Caracterizare şi aplicaţii
rezumat summary  
POP Vasilica – Daniela (TOADER)
Modelarea interacţiunilor unor compuşi chimici asupra membranelor lipidice şi biomembranelor
rezumat summary  
SEFF Amalia Laura
Analysis Of Enzyme – Catalyzed Reactions By Computation
rezumat summary  
SZAKACS Julia
Supramolecular architectures based on polyoxometalate/molybdenum oxide clusters (Arhitecturi supramoleculare bazate pe clusteri polioxometalaţi/oxid de molibden)
rezumat summary  
ŢÎNŢAŞ Mihaela – Liliana
Synthesis and structural analysis of new heterocyclic compounds: cyclopenta[c]pyran, polydentate aza-heteroaromatic ligands and spiro-1,3-dioxane macrocycles (Sinteza şi analiza structurală a unor noi compuşi heterociclici: ciclopenta[c]pirani, liganzi aza-heterociclici aromatici polidentaţi şi macrociclii spiro-1,3-dioxanici)
rezumat summary  
TÖRÖK Zoltán
Analize calitative şi cantitative în managementul riscului în sectorul industrial chimic
rezumat summary  
VANCEA Sidonia – Gabriela
Distribuţia poluanţilor organocloruraţi în bazinul Someş
rezumat summary  
VĂSUŢ Felicia
Stocarea tritiului prin absorbţie în metale şi aliaje
rezumat summary  
VLASE Laurian
Studii cinetice şi farmacocinetice pentru carbamazepină
rezumat summary  
WOICZECHOWSKI-POP Adrian
Design, Synthesis, Structural Analysis and Supramolecular Properties of Some New Macrocycles and Cage Molecules (Design, sinteză, analiza structurală şi proprietăţi supramoleculare a unor compuşi macrociclici şi molecule cuşcă)
rezumat summary  

Cibernetică şi statistică
BALINT Eva
Contribuţii la proiectarea, realizarea şi implementarea unui Sistem Informatic privind managementul producţiei de energie electrică
rezumat summary
SOFRAN (STANCIU) Cristina Ofelia
Contribuţii la utilizarea sistemelor de asistare a deciziilor bazate pe tehnologii “Machine Learning” în probleme de afaceri
rezumat summary
STĂNCULEA Liana Olimpia
Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem informatic pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul comerţului
rezumat summary

Contabilitate
BEBEŞELEA Mihaela
Fluxul financiar contabil al impozitelor şi taxelor în România
rezumat summary
CARDOŞ Vasile Daniel
Provocările şi valenţele auditului sistemelor informaţionale contabile
rezumat summary
DEAC Marius
Conducerea şi organizarea departamentelor financiar – contabile
în întreprinderile româneşti
rezumat summary
MÜLLER Victor – Octavian
Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare consolidate
rezumat summary
VOLKÁN (căs. CARDOŞ) Ildikó Réka
Calculaţia costurilor prin prisma teoriei şi practicii internaţionale
rezumat summary

Drept
DASCǍL Teodor
Minoritatea în dreptul penal romȃn
rezumat summary
GROZA Dalina Georgeta
Sancţiunile-măsurile neprivative de libertate şi dreptul de apreciere al judecătorului
rezumat summary
RUS Sergiu-Leon
Asistenţa judiciarǎ internaţionalǎ în materie civilǎ şi comercialǎ
rezumat summary

Economie
KEREKES Kinga
Rural Employment in the Context of European Integration. Case Study: Cluj County (Ocuparea forţei de muncă în mediul rural în contextul integrării europene. Studiu de caz: judeţul Cluj)
rezumat summary
MADARAS Szilárd
Studiul ocupării forţei de muncă în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Regiunea Centru
rezumat summary

Economie şi afaceri internaţionale
SCHNEIDER Robert
Derivatele financiare şi piaţa obligaţiunilor structurate
rezumat summary

Filologie
ABRUDAN Mirela Codruţa
Prezentarea mediatică a crizei economice în România prin prisma teoriei cadrelor de interpretare – Framing (2008-2009)
rezumat summary  
BABA Loredana – Maria
Teorii şi Paralelisme în Cercetarea Culturilor Tradiţionale Italiană şi Română ERNESTO DE MARTINO
rezumat summary  
BARBU Mihai
Scriitorul subteran. Studiu de caz: Ion D. Sîrbu
rezumat summary  
BEJINARIU Corina – Mihaela
Moartea
şi murirea – de la paradigme tradiţionale la forme contemporane adaptate
rezumat summary  
BERARIU Elena-Cristina
Discourse Analysis in Romanian Print Advertising
rezumat summary  
BERKI Timea
Din istoria contactelor literare în Transilvania secolului al XIX-lea
rezumat summary  
BOBĂILĂ Iulia Margareta
Metafora şi articularea sensului. Aplicaţii la lirica lui Octavio Paz
rezumat resumen  
BURCĂ (LAZĂR) Ramona Constanţa
Dimensiunea barocă a operei lui Mateiu I. Caragiale
rezumat summary  
CAZAN Olga
Terminologia dreptului internaţional penal în documentele româneşti şi franceze (diferenţe şi corespondenţe)
rezumat résumé  
CHIRTEŞ PELEA Alina
Aspects culturels dans la traduction du conte merveilleux: roumainó français
rezumat résumé  
CIOBANU Olesea
Lucian Blaga şi literatura din Basarabia
rezumat résumé  
CODREANU Alexandra Anca
Legal Texts: A Genre Study
rezumat summary  
COIUG Ana
André Baillon en roumain. Une lecture traductologique
rezumat résumé  
CREANGǍ Maria-Teodora
Meaning: Transformation or Malformation in the Translation Process
rezumat summary  
CLIVEŢ (CERNEA) Nicoleta
Metamorforze ale criticii româneşti postbelice
rezumat summary  
DEHELEAN Cătălin
The Human Algorithms and the Computer Language
rezumat summary  
DUMITRU Ştefana
Funcţiile metaforei în poezia şi proza lui Camil Petrescu-perspectivă hermeneutică
rezumat résumé  
ERZSE Melinda
Alexander Pope Essay on Man- recepţie timpurie maghiară
rezumat summary  
FEURDEAN Dana
Analiza discursului economic din presa scrisă românească şi cea italiană
rezumat riassunto  
GOLDIŞ Alexandru
Critica literară românească de la realismul socialist la instaurarea autonomiei esteticului (1948-1971)
rezumat summary  
HOPÂRTEAN Andreea Flavia
Les ombres de l’histoire. Philippe Jaccottet et la sensibilité historique d’un projet litteraire (Umbrele istoriei. Philippe Jaccottet şi sensibilitatea istorică a unui proiect literar)
rezumat résumé  
HOSSU Iulia – Elena
Studiul relaţiilor de înrudire. Căsătoria –  atitudini, practici şi dinamici
rezumat summary  
IACOB Diana Laura
Valenţe discursive ale figurilor de stil şi ale tropilor
rezumat summary  
IGNAT Sanda
Influenţe ale etnologiei germane asupra cercetărilor româneşti de etnografie şi folclor din perioada interbelică
rezumat zusammenfassung  
ILEA Letiţia
L’Univers poétique de Boris Vian
rezumat résumé  
ILYÉS A. Sándor
Szubkultúrák reprezentációi a kolozsváriak narrativ identitásában. Munkásklubok az 1950-1960-as években
rezumat summary összefoglalás
IONESCU Diana-Viorela
A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama
rezumat summary  
IVANCU Emilia Georgeta
Games of Identity and Alterity in the Novels of Salman Rushdie and V. S. Naipaul
rezumat summary  
LISEI Mihai
Aspecte ale persuasiunii prin cuvânt şi fotografie (ca semn iconic) în reportajul românesc de ziar
rezumat résumé  
MIHELE Mihaela-Roxana
Saul Bellow – Beyond the Community ( Saul Bellow. Dincolo de comunitatea)
rezumat summary  
MIHĂESCU Manuela
Comunicare şi cunoaştere în era informatică. Abordare semiotică
rezumat résumé  
MORE Octavian
„The Savage Harmony” Wallace Stevens and the Poetic Apprehension of an Anthropic Universe
„Armonia neîmblânzită” Wallace Stevens şi Intelegerea poetică a universului antropic
rezumat summary  
PǍCURARI Nadia
Discursul dramatic al lui Eugène Ionesco. Analiză pragmatică
rezumat résumé  
PETI Lehel
Fenomene religioase în satele din regiunea Bacăului în timpul comunismului
rezumat summary  
POPA Adina
David Lodge. Between Paradise and Hell. (David Lodge. Între Paradis şi Iad)
rezumat summary  
PORUMB Anca
Le roman du sida chez  Dominique Fernandez, Hervé Guibert eyt Yves Navarre entre l’autobiographie et recherche esthétique
rezumat résumé  
PETROVAI Bogdan
Forme ale satirei în literatura secolului al XIX-lea
rezumat résumé  
(COLCERIU) PUŞCAŞ Corina
Philip Roth’s Zuckerman Books and the Rhetoric of Fiction
rezumat summary  
RǍCHIŞAN Simion
Inovaţii, norme şi interpretǎri gramaticale
rezumat résumé  
ROMOŞAN Adina Irina
Dissolution et re-création de  l’espace urbain chez Guy Vaes et Julien Gracq
rezumat summary  
SÁNDOR Katalin
Aspectele intermediale ale poeziei vizuale (poezia concretist
ǎ, lettristǎ şi colajele)
rezumat summary  
SAS Péter
A történész és levéltáros Kelemen Lajos publicisztikai tevékenysége (Activitatea publicistică a istoricului şi arhivarului Lajos Kelemen)
rezumat summary  
SORESCU –MARINKOVIĆ Annemarie
Fiinţe demonice la românii din Timoc ( Serbia)
rezumat summary  
STANCIU Simiona Alba
Don Juan. Donjuanismul. Teatralitate şi manierism
rezumat summary  
SUCIU Pavel Cristian
Imaginea romilor în literatur
ă
rezumat summary  
SZÕCS Levente
Funcţiile autobiografiilor populare din regiunea Gheorgheni (jud. Harghita)
rezumat summary  
TĂTĂRAN Alexandra
Riturile apotropaice. Mentalităţi şi practici de apărare
rezumat summary  
Ligia TOMOIAGǍ
Elements of the Picaresque in Contemporary British Fiction
rezumat summary  
TUDURACHI Ligia
Poetica romanelor lui E. Lovinescu
rezumat résumé  
VLAD Cornelia
Vocaţia povestitorului în nuvela şi povestirea hispano-americană
rezumat summary  
ZGLOBIU Raluca Octavia
Strategies of communication: control and manipulation in political discourse
rezumat summary  
ZOLYA Andrea Csilla
Locul parodiei literare şi al genurilor parodistice în presa maghiarǎ din Transilvania de dupǎ 1945.

 Az irodalmi paródia és a parodisztikus beszédmódok helye az 1945 utáni erdélyi magyar sajtóban
rezumat summary  

Filosofie
ARDELEAN Felix – Corneliu
Dezbateri actuale privind axiologia democraţiei
rezumat summary
ANCHEŞ Diana – Ionela
Medierea în viaţa social – politică
rezumat résumé
BEJAN Cristian
Preocuparea de sine în filosofia stoică
rezumat summary
BODEA BOLBOS Gabriela Narcisa
Implementarea acquis-lui comunitar în România
rezumat summary
BOJAN Cristina
Conceptualizări ale educaţiei. Dimensiunea europeană a educaţiei
rezumat summary
CHIŞ Ancuţa – Lăcrimioara
O critică a conceptului de discriminare din perspective feminismului
rezumat summary
COSTACHE Adrian Ioan
Between Hermeneutics and Deconstructions. A Critical Approach of the Question of Understanding
rezumat summary
CUCEU Codruţa Liana
Spaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească
rezumat summary
DIACONESCU  Maria
Comunicarea empatică
rezumat summary
DRĂGAN Flore
Creştinismul în epoca postmodernă
rezumat summary
GHERASIM Cătălin – Gabriel
Filosofia lui Arthur Coleman Danto. Studiu critic
rezumat summary
GRIGOREAN Silvia Mihaela  
Evanghelia după Toma – hermeneutică transdisciplinară  
rezumat résumé
KEREKES Erzsébet  
Caracterul kairologic al timpului în  fenomenologia hermeneutică heideggeriană 

Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában
rezumat zusammenfassung
MARCHIŞ Ioan  
Simbolica artelor non-verbale
rezumat summary
MICAN Ionuţ – Grigore
Concepţia politică a lui I. G. Duca
rezumat résumé
MILITARU Claudiu
Suprarealismul şi ştiinţa modernă – O abordare transdisciplinară
rezumat summary
MIRON Alexandru Cristian  
Natura antiumanistă a terorismului contemporan  
rezumat summary
MOTOGNA Marius Viorel
Deconstrucţia timpului subiectului modern – pe urmele unui proiect heideggerian –
 
rezumat résumé
MUSTEA Anca Cristina
O abordare transdisciplinară a nevoii de sacru în societatea contemporană   
rezumat summary
NAGHIU Mihai-Octavian
 Fiinţă şi devenire în filosofia postmodernă
rezumat summary
OLT Maria – Cristina
Concepţii actuale privind unitatea în diversitate în Uniunea Europeană
rezumat summary
POP Ioan
Junimea şi problema evreiască
rezumat résumé
POPESCU Ionuţ Mihai
Secularizarea şi afirmarea individualismului
rezumat summary
PTEANCU (TOMESCU) Lavinia Ramona
Noua ordine ştiinţifică: ideografic şi nomotetic
rezumat summary
RUSU Ştefan
Criza poststructuralistă a subiectului. Cercetare asupra filosofiei lui Gilles Deleuze
rezumat résumé
TODOCA Mihai-Andrei
Lucrul în sine la Immanuel Kant şi la Salamon Maimon
rezumat zusammenfassung
TOMA Bogdan Adrian  
Şcoala sofistică şi moştenirea ei în filosofia occidentală
rezumat summary
VASILESCU Luminiţa (căs. DIMA)
Cultură şi valoare la Tudor Vianu  
rezumat résumé
VĂDEAN Mihai – Romulus
Relaţiile româno – ungare în perspectiva integrării în structurile europene şi euroatlantice
rezumat summary

Finanţe
BICA Ioan
Bonitatea clienţilor şi implicaţiile ei în procesul creditării
rezumat summary
MORAR Adrian Ioan
Analiza
activităţii financiare în cooperaţia de credit din România
rezumat summary
SILIVESTRU Hadrian – Traian
Metode performante privind managementul riscului operațional în bănci
rezumat summary
SOCACIU – BINŢINŢAN Anca
Sistem de analiză bancară
rezumat summary
ZAI Paul – Vasile
Politici bugetare consacrate Uniunii Europene şi implicaţiile lor asupra economiei întreprinderii
rezumat summary

Fizică
BORBÉLY Sándor
Theoretical study of the interaction between atomic and molecular systems and ultrashort laser pulses
rezumat summary
DĂRĂBAN Laura
Producere de noi radionuclizi cu aplicaţii medicale şi caracterizarea fizică a acestora
rezumat summary
FULEA Dan
Tehnici de control de calitate şi dozimetria radiaţiilor X
rezumat summary
GĂVRE Dana
Studiul influenţei compoziţiei matricii vitroase asupra comportării ionilor de tranziţie
rezumat summary
KOVACS Melinda Haydee
Contributions to development of the novel extraction and analysis methods  to physicochemical and ecotoxicological characterization of the volatile organic   compounds (VOC) in surface waters
rezumat summary
LUPŞOR Simona
Studiul stărilor locale şi interacţiunilor magnetice ale ionilor de tranziţie în matrici oxidice vitroase
rezumat summary
MESAROŞ Cornelia
Studii prin metode atomice şi moleculare a unor probe biologice
rezumat summary
NEAMŢU Silvia
Funcţionalitatea celulelor vii în câmpuri electrice şi magnetice
rezumat summary
POP Viorel – Cornel
Studiul reologic şi spectroscopic al unor sisteme polimerice de interes farmaceutic
rezumat summary
PÓRA Melinda-Katalin
Interference effects in the ionization of the hydrogen molecule
rezumat summary
REDNIC Lidia
Electronic Structure and Magnetic Properties of Metallic Systems Based on Rare Earths and d Transition Elements
rezumat summary
REDNIC Vasile
Investigation of electronic and magnetic structure of advanced magnetic materials
rezumat summary
TĂMĂŞAN Monica
Studiul unor biomateriale pentru terapia cancerului şi reconstrucţie osoasă
rezumat summary
TIMAR GABOR Alida Iulia
Retrospective luminescence dosimetry: applications in archaeology, geology and environmental studies

Dozimetrie retrospectivă luminescentă cu aplicaţii în arheologie, geologie şi mediu
rezumat summary
TRUŢĂ (căs. POPA) Lucia – Adina
Modele de calcul al riscului de cancer pulmonar indus de radon
rezumat summary
VANEA Emilia  Sabina
Spectroscopic studies on aluminosilicate biomaterials containing iron and rare earths
rezumat summary

Geografie
ARDELEAN Mircea
Munţii Piule – Iorgovanu. Studiu geomorfologic
rezumat summary
ARGHIUŞ Corina
Culmea şi Piemontul Codrului – Studiu geomorfologic
rezumat summary
BOGDAN P. Ioan
Epistemologia geografiei
rezumat summary
CONŢIU Andreea
Axele de gravitaţie regională ale Târnavelor
rezumat résumé
CHIABURU Mioara Ramona
Evaluarea integrată a fenomenelor de risc hidric în Dealurile Bistriţei
rezumat summary
DAVID Bogdan Simion
Les données climatiques instrumentales de Roumanie sont-elles susceptibles d’identifier un changement climatique?
rezumat résumé
DRĂGAN Daniela
Municipiul Cluj-Napoca – studiu de geografie medicală
rezumat summary
GÁL Andrea
Vulcanii noroioşi din estul şi centrul Depresiunii Transilvaniei
rezumat summary
GHERMAN Adriana
Valorificarea potenţialului turistic natural şi antropic al masivelor vulcanice Căliman şi Gurghiu
rezumat summary
IANĂŞ Ana – Neli
Ţara Almăjului. Studiu de geografie regională
rezumat résumé
MIHĂESCU Simona-Elena
Ţara Loviştei. Studiu de geografie regională
rezumat summary
MUREŞAN Florin – Ioachim
Studiu privind implementarea sistemului informatic geografic în managementul sanitar al judeţului Bihor
rezumat summary
OLEINIC Mariana
Determinarea geomorfologică pentru dezvoltarea urbană a municipiului Chişinău
rezumat summary
PAVEL Ion – Horaţiu
Ţara Amlaşului. Studiu de geografie regională
rezumat summary
POP Oana Antonia
Studiul scurgerii lichide din bazinul hidrografic Tur
rezumat summary
STELCZNER Elena Maria
Percepere şi comportament environmental premise ale dezvoltării durabile – model teritorial Municipiul Hunedoara
rezumat summary
SZABÓ Barna
Turismul de agrement sportiv în Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali
rezumat summary

Geologie
ALEC Andreea
Interrelaţia între substratul geologic şi populaţiile unor specii de halofile rare din Bazinul Transilvaniei
rezumat summary
BELDEAN Claudia Mariana
Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile şi mediile depoziţionale din Formaţiunea de Hida (nord-vestul Bazinului Transilvaniei)
rezumat summary
PĂTRUŢOIU Tudor – Ciprian – Radu
Rezervaţii paleontologice plio-pleistocene din Oltenia
rezumat summary
ROBA Carmen – Andreea  
Fenomenul geotermic din vestul României. Impactul asupra mediului datorat exploatării apelor geotermale din perimetrele Oradea şi Săcuieni
rezumat summary
SILYE Lóránd
Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments

Asociaţii de foraminifere sarmaţiene din sudul Bazinului Transilvaniei şi semnificaţia acestora în reconstruirea mediilor depoziţionale
rezumat summary
SPULBER Liana
Emisii geogene de metan în Transilvania şi implicaţiile lor asupra mediului înconjurător
rezumat summary
VARGA Ildiko  Melinda
Exploatările de cărbuni din Bazinul Văii Almaşului – Impactul asupra mediului şi reabilitarea terenurilor afectate
rezumat summary

Informatică
ICLĂNZAN David-Andrei
New Techniques in Competent Search and Optimization
rezumat summary
LOGOFĂTU Doina
Algoritmi evolutivi în VLSI – CAD
rezumat summary
PETRESCU (HORVAT) Manuela
Dynamic Relocation of Data Fragments in a Distributed Database
rezumat summary

Relații economice internaționale
BAN Irina Marilena
Specializarea internaţională şi avantajul competitiv      
rezumat summary
TURCU (căs. RUS) Adina-Viorica
Finanţarea prin factoring: mecanisme, costuri şi riscuri     
rezumat summary

Inginerie chimică
ANI Elisabeta Cristina
Modelling Of Pollutant Transport In Rivers: Process Engineering Approach (Modelarea transportului poluanţilor în râuri: abordare din perspectiva ingineriei de proces)
rezumat summary
DEJEU Valentina Roxana
Aplicaţiile modelării matematice în tehnologia biomaterialelor bazate pe apatite
rezumat summary
GOMBOS Sándor
Degradarea micotoxinelor AFB1, AFB2, AFG2 şi T-2 din uleiul de floarea-soarelui sub acţiunea radiaţiilor UV
rezumat summary
IANCU Mihaela-Hilda
Advanced control of the heat integrated complex plants
rezumat summary

Istorie
ARDELEAN Florin – Nicolae
Organizare militară în Transilvania princiară. Comitate şi domenii fiscale
rezumat summary
ARDELEAN Gheorghe
Relaţia bisericilor româneşti cu statul în Transilvania şi Banat între anii 1848 – 1918
rezumat summary
BACIU Cristian
Preoţimea românească din Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (1700-1750). Starea materială şi culturală
rezumat résumé
BĂDILĂ Raluca Ana
Tratatele de pace din 1947. Consecinţe juridice, economice, politice
rezumat summary
BEDECEAN Mihaela
Presa şi bisericile româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1865-1873)
rezumat summary
BOC Radu
Vămi şi legislaţie vamală în trecutul românesc
rezumat summary
BOLCA Mircea Alexandru
Istoria proprietăţii în trecutul românesc
rezumat summary
BONŢEANU Teodora
Mituri şi simboluri politice în arta monumentală la popoarele din Europa Centrală şi de Sud – Est 1880 -1918
rezumat summary
BORZAN Sorin – Călin
Politica economică din România comunistă în procesul industrializării 1948 – 1989 Studiu de caz zona Dej – Gherla
rezumat résumé
CÂRJA Cecilia
Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-1918)
rezumat summary
COVACI Maria Diana
Mitropolitul Victor Mihályi de Apşa şi epoca sa (1895-
1918)
rezumat summary
CUPŞA Cosmina Gabriela
Ceramica din castrele romane de la Bologna şi Căşeiu. Consideraţii asupra vaselor de uz casnic  
rezumat summary
CRĂCIUN Bogdan
Evoluţia demografică a saşilor din Transilvania în epoca modernă
rezumat summary
DAMIAN Elena
Cartea franceză a Renaşterii în Transilvania
rezumat résumé
DOMOCOŞ Vasile Bogdan
Circulaţia monetară în spaţiul dintre provinciile Dacia şi Pannonia
rezumat summary
FEHER Andrea
Sensibilitate şi identitate în izvoarele narative maghiare din Transilvania în sec. al XVIII-lea
rezumat summary
FIREA Ciprian
Arta polipticelor medievale din Transilvania (1450-1550)
rezumat summary
FODOR (CHIRILĂ) Georgeta
Femeia în societatea medievală românească. Secolele XV – XVII
rezumat summary
GHIMIŞ Alexandra
Organizarea administrativ – teritorială a României în lumina prevederilor Constituţiei din 1923
rezumat summary
GHIŢĂ Constantin Eugen
Evoluţia demografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea
rezumat summary
HEGEDŰS Nicoleta
Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918)
rezumat summary
IANOŞ Nicoleta – Rodica
Educaţia în învăţământul primar românesc din Transilvania (1850-1870)
rezumat résumé
JORA  Bogdan – Lucian
Diplomaţia culturală a României în perioada interbelică – reprezentarea istoriei –
rezumat summary
LAKATOS Artur
Transformări economice şi sociale din judeţul Cluj în perioada 1944-1948
rezumat summary
MÂRZA Elena Daniela
Şcolile arhidiecezei Blaj la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX  
rezumat résumé
MEDIAN Valeriu
Rezistenţa Bisericii Unite cu Roma – Greco – Catolice în partea Sud-Estică a Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş (Sibiu, Făgăraş, Braşov, Câmpina, Bucureşti) în perioada 1948 – 1989
rezumat résumé
MOLDOVAN Raluca
Reprezentarea Holocaustului în film (The Representation of the Holocaust on Film)
rezumat summary
MOLDOVAN BONŢA Claudia
Influenţe baroce în medalistica central-europeană. Secolele XVII-XVIII
rezumat summary
MUNTEAN Vasile – Silviu
Istoricul Protopopiatului Ortodox din Sighişoara până în secolul al XIX -lea
rezumat zusammenfassung
MURÁDIN János Krisóf
Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944-1948
rezumat summary
MUREŞAN Monica
Motivaţia constituirii şi deconstruirii cuplului la comunitatea greco-catolică din episcopia Gherla în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
rezumat summary
NABĂR Mihaela – Loredana
Proiectele economice ale Ligii Naţiunilor

           (Les projets économiques de la Société des nations)
rezumat résumé
NOVĂCESCU Ion
Ion I. C. Brătianu. Concepţie şi management politic
rezumat summary
PINTILESCU Corneliu
Mecanisme judiciare ale represiunii politice în România (1948-1956). Studiu de caz: Tribunalul Militar Cluj
rezumat summary
RĂCHITĂ Ghe. căs. ASLAN Margareta  
Atitudini civice şi imaginea Imperiului Otoman în societatea transilvăneană, în perioada Principatului (1541 – 1688)
rezumat summary
RUS Dana Maria
Căsătoria şi recăsătoria în teritoriul Regimentului II românesc de graniţă în epoca modernă. Perspective demografice şi antropologice
rezumat résumé
ŢUSCANU Aurel Florin   
Bisericile de lemn din podişul Bârladului
rezumat résumé
VAIDA Ovidiu
Contribu
ţia creştin-democraţiei la edificarea proiectelor comunitare 1947 – 1992
rezumat summary
VELE Ana-Maria
Relaţiile Româno-Franceze (1866–1914)
rezumat summary

Management
APOSTU Alina Paula
Îmbunătăţirea managementului competiţiei sportive
rezumat summary
BAŞ Ioan
Managementul şi logistica situaţiilor şi serviciilor de urgenţă
rezumat summary
BRĂTIAN (căs. GAVREA) Corina
Rolul diagnosticului organizaţional în îmbunătăţirea performanţelor firmei
rezumat summary
BOTA Marius
Contribuţii privind perfecţionarea managementului în întreprinderile din industria de îmbrăcăminte
rezumat summary
CONŢIU Lia Codrina
Influenţa culturii organizaţionale în managementul resurselor umane
rezumat summary
DOBOCAN Ciprian Radu
Strategiile de fuziune şi achiziţie. Studiu practic privind măsurarea impactului acestora în economia României
rezumat summary
GROZA Emilia
Managementul distribuţiei produselor farmaceutice de uz uman şi veterinar
rezumat summary
ON Angela
Management şi leadership feminin în România
rezumat summary
ŞANTA-MOLDOVAN Ioan-Cristian
Perfecţionarea managementului echipelor de jocuri sportive de mare performanţă
rezumat summary

Marketing
Matematică
BĂLĂEŢI Camelia Mădălina
Funcţii univalente de una şi mai multe variabile complexe
rezumat summary
COTÎRLĂ Luminiţa – Ioana
Clase speciale de funcţii univalente
rezumat summary
CRĂCIUN Cecilia – Florina
The Abstract Gronwall Lemma and Applications
rezumat summary
DINCUȚĂ Vasile
Metode de continuare pentru studiul soluțiilor periodice ale ecuațiilor funcțional – diferențiale neliniare
rezumat summary
GRAD (née DUMITRU) Anca
Improved Optimality Conditions for Scalar, Vector and Set – Valued Optimization Problems
rezumat summary
HOLHOŞ Adrian
Contribuţii la aproximarea funcţiilor
rezumat summary
LAZĂR Tania Angelica
Teoreme de punct fix pentru operatori ce nu invariază domeniul de definiție și aplicații
rezumat summary
MANOLE Mihaela
Fixed Point Methods for the Study of Semilinear Evolution Equations (Metode de punct fix pentru studiul ecuaţiilor de evoluţie semiliniare)
rezumat summary
RUS Mircea – Dan
The Method of Monotone Iterations for Mixed Monotone Operators (Metoda iteraţiilor monotone pentru operatori mixt-monotoni)
rezumat summary
STOICA Elena – Iulia
Funcţii speciale cu aplicaţii în analiza numerică
rezumat summary
ŞUŞOI Paul – Mihai
Elemente de dinamică şi geometrie pe spaţii vectoriale Poisson
rezumat summary
TĂUT Adela Olimpia
Clase de funcţii univalente
rezumat summary
TIŞE Ioana – Camelia
Ecuaţii în spaţii de funcţii multivoce
rezumat summary
TODEA Constantin Cosmin
Coomologia grupurilor şi a blocurilor algebrelor grupale
rezumat summary

Psihologie
ANDREI Daniela Maria
Experienţa utilizatorilor de tehnologie informaţionalǎ de tip intranet în context organizaţional
rezumat summary
ANGHEL Teodora
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin antrenament de grup creativ
rezumat summary
ARDELEAN Călin-Petrică
“Coordonate psihologice ale periculozitǎţii în mediul penitenciar”
rezumat summary
(BEJUŞCA) INDREICA Claudia
Dezvoltarea şi implementarea centrelor de evaluare ca metodă de selecţie
a personalului
rezumat summary
BREBAN (căs. BÎRLE) Delia
Implicaţii psihologice ale alegerii carierei
rezumat summary
BUDEAN Andrea Diana
Consecinţe organizaţionale şi individuale ale schimbărilor determinate de fuziuni şi achiziţiile internaţionale
rezumat summary
DEATC-MITROESCU Rodica Daniela
Dezvoltarea activităţii intelectuale la elevii cu tulburări de limbaj scris-citit de vȃrstă şcolară mică, normali şi deficienţi mintali
rezumat zusammenfassung
DUGHI Tiberiu – Sandu
Set de valori al părinţilor şi consum cultural propus copiilor
rezumat summary
BOLOGA Lia
Factori determinanţi ai formelor actuale de manifestare a violenţei şcolare. Strategii de prevenţie şi interveţie
rezumat summary
BORA Carmen Hortensia
Educaţie raţional-emotiv comportamentală pentru cadre didactice
rezumat summary
COSTEA Bărluţiu Carmen
Implicaţii ale relaţiei de ataşament asupra dezvoltării şi psihopatologiei în copilăria timpurie şi la vȃrsta adultă
rezumat summary
DUMITRIU (TIMOFTI) Iulia Cristina
Orientǎri valorice şi dezvoltarea personală
rezumat summary
GOJGAR George
Rolul pattern-ului familial în alegerera partenerului de cuplu
rezumat summary
KOTTA Ibolya
Metode de depistare a tulburărilor emoţionale la preşcolari şi la elevii din clasele primare. Implicaţii pentru adaptarea şcolară şi socială
rezumat summary
LITUŞ Emese
Psihologia martorului şi a mărturiei judiciare
rezumat summary
MALAMIDIS Petros
Androginitatea şi manifestările depresive. Studiu comparativ Grecia – Anglia
rezumat summary
MANEA Adriana Denisa
Şcoala ca organizaţie. Managementul democratic-participativ şi implicaţiile sale la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean
rezumat summary
MARA (ROMAN) Daniela
Stiluri de învǎţare la studenţi
rezumat summary
MARICUŢOIU Laurenţiu Paul
Optimizarea modalităţilor de semnalare a erorilor în interacţiunea om-calculator
rezumat summary
MǍTIEŞ Diana Mihaela (BLAGA)
Anxietatea de performanţă la instrumentişti
rezumat summary
NICA (căs. DUMITRU) Mioara Maria
Regimul juridic al dobâ
nzii moratorii
rezumat summary
NICULA Carmen
Rolul compatibilitaţii dintre valorile individuale şi valorile organizaţionale asupra mecanismelor motivaţiei în muncǎ
rezumat summary
PÉNTEK Imre
Adaptare strategicǎ în situaţii decizionale repetate
rezumat summary
POPA (BUDA) Lucia
Planificarea carierei elevilor
rezumat summary
SǍNDULEAC Irina
Aspecte privind simptomatologia clinicǎ a copiilor preşcolari care au suferit o formǎ de abuz. Aplicaţii ale unui program de creştere a competenţelor socio-emoţionale
rezumat summary
ŞTEFAN Catrinel 
Preliminary efficiency studies of an early education program for preventing early onset conduct problems in preschool children
Studii preliminare asupra eficienţei unui program de educaţie timpurie pentru prevenţia tulburărilor de comportament cu debut timpuriu la copiii preşcolari
rezumat summary
TIBA Alexandru Ioan
Strategii şi tehnici cognitiv-comportamentale de management al distresului la pǎrinţii copiilor cu dizabilitǎţi intelectuale şi multiple
rezumat summary
ŢINCAŞ Ioana
Anxiety across development: Temperamental predictors, emotion regulation strategies and attentional mechanisms
rezumat summary
TODEA V. Gelu
Particularitǎţi individuale în profesii din medii cu risc
rezumat summary
TOMA Roxana Andreea căs. COSTEA
Aspecte psiho-sociale ale relaţiilor de putere
rezumat summary
VINCZE Anna Emese
Iluzii pozitive sau sănătate mentală iluzorie? Un model teoretico experimental
rezumat summary

Relaţii internaţionale şi studii europene
FIZEŞAN Titus
Contribuţii ale României la consolidarea şi eficientizarea cadrului instituţional al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
rezumat summary
KOVEL Hanna
Examination of the Functioning of Local Leadership in Local Authorities in a Time of Danger during the Second Lebanon War (July – August 2006)
rezumat summary
KWAK Dong Hun
Schimbarea politicilor lui Ceau
şescu, din punctul de vedere al relaţiilor politice şi diplomatice cu Coreea de Nord
rezumat summary
MEIR ROT Yehuda
Leadership Under Siege, the Impact of the  “Intifada trials” on IDF Chief Field Commanders, and Officers in General
rezumat summary
MIRON Codrin Horaţiu
Ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii internaţionale. Studiu de caz privind criminalitatea organizată în Sud-Estul Europei după Acordul de la Dayton (SUA, 1995)
rezumat summary
POP Anca Dana
SUA şi integrarea României în NATO: 1994 – 2004
rezumat summary

Sociologie
CRIŞAN Ionela-Raluca
Relaţia pǎrinte-copil în contextul separǎrii partenerilor conjugali
rezumat summary
COSTINAŞ (ANDRIONI)  Felicia
Dinamica dezvoltǎrii serviciilor sociale în valea Jiului
rezumat summary
DUMITRESCU Alina (cǎs. RUSU)
Sportul de masǎ, mijloc de socializare a studenţilor. Studiu de caz – centrul universitar Cluj-Napoca (UBB şi UTCN)
rezumat summary
GELERIU Anca
Adopţia copiilor. Particulatităţi psihosociale ale familiilor adoptive
rezumat summary
GÖRÖG Ileana
Boala incurabilǎ şi terminalǎ – Atitudini şi asistenţǎ în România de azi
rezumat summary
KACSÓ Agnes
Rolul parental  în situaţia şcolară a copilului
rezumat summary
IOVU Mihai Bogdan
Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească
rezumat summary
PORUMB (CIOBRIŞ) Ecaterina-Maria
Traiectorii de viaţă ale tinerilor care au crescut în centre de plasament
rezumat summary
SABǍU Gheorghe
Efectele practicǎrii mişcǎrii fizicie organizate
rezumat summary
STAMATIN Vasilica
Percepţia socialǎ asupra persoanelor cu dizabilitǎţi în Romȃnia
rezumat summary
ŢICA Alina-Ioana
Perspective sociologice privind drepturile copilului
rezumat summary
VOICU Corina Iulia
Cultura organizaţională şi determinaţiile ei psihosociale asupra angajaţilo
rezumat summary

Ştiinţa mediului
BILANICI Aurel
Valorificarea resurselor minerale şi protecţia populaţiei împotriva dezastrelor în contextul implementării conceptului de dezvoltare durabilă. Studiu de caz – zăcămintele metalifere din judeţul Maramureş
rezumat summary
COSTAN Camelia
Riscuri naturale şi tehnologice în bazinul mijlociu al râului Arieş. Reducerea vulnerabilităţii comunităţilor locale
rezumat summary
ŞTEFĂNESCU Lucrina
Cercetări privind impactul asupra mediului la închiderea unor exploatări de aur din cîmpul metalogenetic Roşia Montană
rezumat summary
MODOI Oana – Cristina
Managementul integrat al deşeurilor rezultate din valorificarea minereurilor asociate provinciei metalogenetice Baia Mare
rezumat summary

Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale educaţiei
ALDESCU (căsătorită BALAŞ) Cornelia Evelina
Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia didactică
rezumat summary
ARDELEAN Delia Mariana
Strategii manageriale ale directorului unitǎţii de învǎţǎmânt din mediul rural
rezumat summary
BERCE ( POPA) Carmen Alina
Învǎţarea prin cooperare – Aplicaţii la clasele a III-a şi a IV-a
rezumat summary
BUDNAR (STAN) Cornelia Afrodita
Bariere şi blocaje în comunicarea didacticǎ – Modalitǎţi de prevenire şi depǎşire a acestora –
rezumat summary
DORDEA Mariana
Aspecte privind formarea competenţei de autoinstruire a studenţilor
rezumat summary
GÂRDAN Melania-Maria
Factori cognitivi şi motivaţionali în educaţia pentru carieră
rezumat summary
INDOLEAN Daciana
Evaluarea competenţelor de comunicare la limba engleză. Componente generale şi competenţe specifice la studenţii politehnişti
rezumat summary
LEUCEA ILICA Laurenţiu Iulian
Strategii de îmbunătăţire a potenţialului psihomotric al elevilor şi studenţilor
rezumat summary
MOLDOVAN  (NEGRUŢIU) Silvia
Proiectarea şi implementarea unui curriculum al tradiţiilor în învǎţǎmȃntul primar romȃnesc
rezumat summary
NEAGU Nicolae
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor motrice specifice atletismului de performanţă
rezumat résumé
PEŞTEAN Valeria
Analiza şi sinteza –procedee logico-didactice
rezumat summary
PETROI Anca Manuela
Stilurile manageriale ale educatorului şi climatul organizaţiei şcolare
rezumat summary
PREDA Vasile Radu
Efecte ale stresului şi strategii de coping la cadre didactice şi la elevi
rezumat summary

Ştiinţe politice
Teatru
CUIBUS Miriam Simona
Bovarismul. Jocurile ficţiunii bovarice în literatură şi teatru
rezumat résumé

Teologie
BARA Zoltán-József
Misiunea credincioşilor în operele Sfȃntului Ioan Gurǎ de Aur
rezumat summary összefoglalás
BURGER Anton
Unternehmensethik und Erstes Testament. Eine bundestheologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der positiven Emotionalität
rezumat zusammenfassung  
BUZOGANY Emese
Religie şi sănătate
rezumat summary  
CISMAŞ Iacob
Preotul – Misionar în contextul lumii contemporane
rezumat summary  
COSTIN Grigore
Istoria Bisericii Ortodoxe Ruse în secolul al XIX-lea
rezumat summary  
FLOROAIA D. Mihai
Inchiziţia între mit şi realitate
rezumat résumé  
FRUTTUS István Levente
A diakóniai menedzsment aktuális problémái szociális és diakóniai szervezetekben

(Problemele actuale ale managementului în instituţiile şi organizaţiile sociale şi de diaconie)
rezumat summary  
GÁL Lászlo
Învăţămȃntul confesional catolic din Transilvania în timpul domniei lui Iosif al II-lea
rezumat zusammenfassung összefoglalás
HANKÓ NAGY Alpár
A Dél-Erdély Református Egyházkerületi Rész Története (1940-1945)
rezumat summary  
HARBUZARU Mihail Mihai-Claudiu
Muzica bisericeascǎ de tradiţie bizantinǎ în mǎnǎstirea Sinaia. Studiu monografic
rezumat summary  
KEREKES Nicolae Dragoş
Origenismul în secolele III-VIII
rezumat summary  
KOVÁCS Mária Márta
Ötvösművek és ónedények a történelmi Háromszék református egyházközségeiben (Obiecte de cult în protopopiatele reformate din Trei Scaune)
rezumat résumé  
LUKÁCS Imre Robert
A római katolikus és görög katolikus egyház kapcsolata 1867-1948 között Erdélyben (Relaţia Bisericilor Romano Catolice şi Greco Catolice între anii 1867 – 1948 în Transilvania)
rezumat summary összefoglalás
SAVELOVICI Anton
Consecinţele dogmatice ale diferenţelor de fond dintre ediţia jubiliarǎ a Sfintei Scripturi şi ediţia “Cornilescu”
rezumat summary  
SONEA Cristian
Omul chip al lui Hristos. Trimiterea şi responsabilitatea lui în lume
rezumat summary  
PINCA Petru
Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba-Iulia) între anii 1921-1948
rezumat summary  
PODARU Adrian-Aurel
Autoritate ecleziasticǎ şi putere imperialǎ în antichitatea tȃrzie : Sfȃntul Ioan Gurǎ de Aur şi Fericitul Augustin
rezumat summary  
VIDICAN Ciprian
Evanghelie şi cultură în disputele teologice ale secolului al IV-lea
rezumat résumé