Colecția rezumatelor tezelor de doctorat susținute în 2011

Biologie
AURORI Adriana Carolina
Studiul unor factori implicaţi în organogeneza şi embriogeneza somatică a protoplastelor şi a explantelor tisulare la floarea-soarelui
rezumat summary

AVRAM Anca – Domnica

Studiul ecologic al comunităţilor de efemeroptere (Insecta : Ephemeroptera) în unele ecosisteme din bazinul superior al Someşului Mic

rezumat summary
BĂLĂCESCU Loredana (n. TERPE)
Strategii de analiză bioinfomatică în genomica funcţională aplicată la biologia cancerului
rezumat summary

BÁLINT Ştefan

Studiul faunei de crizomelide (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) din sectorul superior al bazinului Mureşului

rezumat summay
CHIRA Sergiu
Transducţia Alu şi poliadenilarea prematură – aspecte de biologie a
retranspozonilor SVA  (Alu Transduction and Premature Polyadenylation – insights into the biology of SVA retrotransposons)
rezumat summay
CIUCLAN Ioana Loredana
Hepatic stellate cells-specific SMAD7 expression attenuates liver fibrogenesis due to cholestasis in mice
Fibroza hepatică indusă de colestaza la şoareci este atenuată prin supraexprimarea inhibitorului căii de semnalizare prin TGF-ß, SMAD7
rezumat summay
COMAN Cristian
Studiul biodiversităţii comunităţilor cianobacteriene asociate izvoarelor termominerale din Câmpia de Vest a României prin tehnici moleculare
rezumat summary
DANCI Oana Viorica
Munţii Maramureşului: tipuri de habitate, conservarea şi managementul lor
rezumat summary
DAVID Dragomir Cosmin
Relevance of mitochondrial molecular markers in the characterization of the population genetic structure of romanian Black Sea Cerastoderma glaucum, Poiret 1789
Relevanţa unor markeri moleculari mitocondriali în caracterizarea structurii genetice a populaţiilor de Cerastoderma glaucum , Poiret 1789 în sectorul românesc al Mării Negre Cerastoderma glaucum, Poiret 1789
rezumat summary
DOMŞA Cristian
Distribuţia şi abundenţa unor specii de păsări comune în România, pe baza datelor de monitoring, folosind tehnici GIS
rezumat summary
EDIŢOIU Cornelia Daniela  
Efectele unor substanţe biologic active asupra organismului animal şi modularea răspunsului imun
rezumat summary
JARDA Liliana Viorica
Dianthus giganteus subsp. Banaticus: ambianţa eco-cenotică şi metode de conservare  ex situ
rezumat summary
MANU Doina Ramona  
Clonarea şi exprimarea unor gene implicate în diviziunea celulară la procariote
rezumat summary
MAROSI Albert Béla
Markeri moleculari pentru amfibieni şi reptile în genetica populaţiilor
Molecular markers for amphibian and reptilian population genetics
rezumat summary
POPA Olivia Mihaela
Molecular Genetic Studies in Seronegative Spondyloarthritides
Studii de genetică moleculară în spondilartrite seronegative   
rezumat summary
SIMULE Codruţa Violeta
Microorganisme indicatoare ale poluării mediului
rezumat summary
SINITEAN Adrian  
Studiul comunităţilor de diatomee epilitice din râul Cerna
rezumat summary
Chimie
ANDREICA Adriana – Maria
Reacţii de cuplare carbon – carbon utilizate în sinteza feromonilor
rezumat summary
BĂBAN Oana
Complecşi ai polioxometalaţilor lacunari cu proprietăţi şi aplicaţii speciale
rezumat summary
BENCZE László Csaba
Biocatalytic approach towards enantiomerically enriched heteroaryl-1,2-ethanediols
rezumat summary
BICA Ecaterina
Materiale neconvenţionale din trioxid de wolfram cu proprietăţi optice şi electrice speciale
rezumat summary
BOLUNDUŢ Liviu Călin
Contribuţii la chimia coordinativă a liganzilor organo-fosforici
rezumat summary
BREM Jürgen
New biocatalytic procedures for the enantioselective synthesis of 3-aryl-3-hydroxy propanoates
rezumat summary
BUCŞA Monica  
Contribuţii la sinteza şi complexarea unor compuşi macrocilici şi heterociclici care conţin azot
rezumat summary
CIOTLĂUŞ Irina  
Contribuţii la sinteza şi aplicaţiile feromonilor unor specii de Lepidoptere
rezumat summary

CÎRCU Monica Violeta

Cryptands, molecular devices and bioactive sugar derivatives: design, synthesis and structural analysis

rezumat summary
CRĂCIUNESCU Izabell
Materiale de electrod compozite pe bază de polimeri conductori
rezumat summary
GOIA  Victoria (căs. MAXIM)
Sisteme de conversie energetică prin gazeificarea cărbunilor şi biomasei cu captare de CO2
rezumat summary

GROZE Alina – Claudia (căs. COZMA)

Studiul lipofilicităţii unor noi derivaţi de tiazol şi selenazol cu potenţial biologic prin cromatografie de lichide cu fază inversă

rezumat summary
IMRE – LUCACI Florica  
Procedee electrochimice de recuperare a cuprului din ape reziduale şi din deşeuri solide  
rezumat summary
ISPRAVĂ Laura Ancuţa (căsătorită POP)
Synthèse stereoselective d’hétéroaryl alcools et alanines
rezumat résumé

JUNCAN Anca – Maria

Analiza unor antioxidanţi utilizaţi în cosmetică prin metode cromatografice

rezumat summary
JURJ (căs. GOG) Adriana
Investigaţii privind obţinerea combustibililor de tip biodiesel pe cale enzimatică
rezumat summary
LATEŞ Vasilica Adriana
Systèmes bioanalytiques pour la détermination de la capacité antioxydante et l’ochratoxine A dans les denrées alimentaires
rezumat résumé
MIKLÓS (căs. NAGY) Katalin
Computational study of armchair carbon nanotube junctions
rezumat summary
NACU Simion
Aspecte privind utilizarea policlorurii de vinil şi a politetrafluoretilenei la realizarea de compoziţii pirotehnice
rezumat summary

ORZA Anamaria Ioana

Sinteza şi caracterizarea nanosistemelor multifuncţionale cu aur pentru aplicaţii în medicină

rezumat summary
POGĂCEAN Florina   
Metode cinetice şi electrochimice de analiză a unor medicamente bazate pe reacţii catalizate enzimatic şi eterogen
rezumat summary
POP Lăcrimioara – Bianca
Preparare şi proprietăţi fizico-chimice ale unor compozite nanostructurate formate din collagen, chitosan şi diverse pulberi anorganice bioactive
rezumat summary
PÖLLNITZ Alpár
Contributions to the chemistry of  organoselenium compounds
rezumat summary

RÁCZ Csaba – Pál

Caracterizarea fizico-chimică a unor structuri supramoleculare formate din compuşi biologic activi

rezumat summary
ROŞU Marcela – Corina
Straturi oxidice pe bază de TiO2 sensibilizate cu compuşi organici cu potenţial fotoelectrocatalitic
rezumat summary

SABOU Dana – Maria

Studiul cinetic al oxidării tiolilor şi mercaptoacizilor cu ioni ai unor metale tranziţionale

rezumat summary

SÁROSI B. Menyhárt

Theoretical study of main group elements and their complexes with transition metals

rezumat summary
SZÜCS – BALÁZS József – Zsolt
Studiul izomerizării α-pinenului în cataliză heterogenă acidă  
rezumat summary

TUDORAN Oana Mihaela

Posttranscriptional control of gene expression – RNA  interference in malign tumors

rezumat summary
TURDEAN Raluca
Synthesis and electronic properties of some new phenothiazine derivatives designed as building blocks for functional materials
rezumat summary
VARVARI Lidia
Procedee neconvenţionale de detecţie electrochimică a unor specii chimice de interes în biotehnologii şi protecţia mediului
rezumat summary
VLASA Adriana Ana-Maria
Materiale compozite obţinute pe cale electrochimică
rezumat résumé
VLASSA Mihaela Cecilia  
Liganzi macrocilici (peraza coroană) şi noi complecşi ai acestora cu metale tranziţionale  
rezumat summary
Cibernetică şi statistică economică

BENŢA Dan

Software development and risk management in complex projects

rezumat summary

CUCU Ioan Ciprian

Contribuții la dezvoltarea tehnologiilor informatice utilizate în procesul educațional

rezumat summary
GHIRAN Ana-Maria (MUREŞAN)
Auditarea infrastructurii IT – folosind inteligenţa artificială
rezumat summary
PETRI Ioan
Contributions to Collaborative Service Systems Implementation
rezumat summary

PODEAN Ioan Marius

Content management in collaborative systems

rezumat summary
PRESECAN  Vasile Sebastian
Pervasive computing : collaborative architecture applied in business environment
Contribuții la dezvoltarea arhitecturilor colaborative a dispozitivelor inteligente aplicate în economie
rezumat summary
RETEGAN Delia – Adriana căs. MĂRINCAŞ
Conceperea, proiectarea, realizarea unui sistem de asistare a deciziilor colaborative pentru activitatea de management
rezumat summary
ŞTEFANACHE Cristina – Maria
Contribuţii privind gestiunea resurselor în sisteme colaborative
rezumat summary

Contabilitate
COSTIȘOR Maria (căs. MEGYERI)
Contribuții privind sistemul financiar – contabil al avantajelor personalului în entități din România și Ungaria
rezumat summary
COȚĂU Daniela Carmen căs. POJAR
Sistemul informațional financiar – contabil privind protecția personalului angajat în România
rezumat summary

CUZDRIOREAN Dan Dacian

Dezvoltări și aprofundări privind relația dintre contabilitate și fiscalitate

rezumat summary

DAMIAN Sorin

Evoluția contabilității în perioada de tranziție a economiei românești

rezumat summary
DRĂGAN Mihaela
Implementarea sistemului de audit intern la societățile comerciale
rezumat summary
FÜLÖP Melinda Timea
Auditul în guvernanţa corporativă
rezumat summary
KRÁJNIK Izabella
Contabilitatea avantajelor acordate angajaților
rezumat summary
MAIER Dan
Informația financiar – contabilă în combaterea evaziunii fiscale
rezumat summary

POP Vasile Radu

Contabilitatea și fiscalitatea între dependență și deconectare

rezumat summary
POPESCU Pușa – Viorica
Contabilitatea și controlul formării și utilizării resurselor bugetare
rezumat summary
ŞERBAN Claudiu – Valentin
Estimări şi evaluări contabile
rezumat summary
VLADU Alina Beattrice
True and fair view versus creative accounting
rezumat summary

Drept
AL HAJJAR Simona Mihaela
Rǎspunderea civilǎ a administratorilor debitorului aflat în insolvenţǎ
rezumat summary
FERCALǍ Mihaela – Roxana
Comerţul electronic
rezumat summary
GROSU Floarea
Garanţiile procesuale ale libertǎţii persoanei în lumina convenţiei europene a drepturilor omului
rezumat summary
PǍLTINEAN căs Retegan Laura Florentina
Cesiunea de creanţă – mijloc juridic de realizare a dinamicii obligaţiilor
rezumat summary
ROŞIORU Felicia Cătălina
Datoriile de valoare
rezumat résumé
ŞTEFAN Ioana Roxana
Debitorul în procedura insolvenţei
rezumat summary

Economie
BORBÉLY László
Modele de dezvoltare regională în Uniunea Europeană şi România
rezumat summary
CODOBAN D. Alin – Doru
Cooperarea economică Rusia – UE în domeniul energetic
rezumat summary

MOCAN Andrei Constantin

Comerţul cu brevete de invenţii şi inovaţii – formă principală a transferului internaţional de tehnologie

rezumat summary
SZÖCS Emese
Impactul modificării climei asupra unor indicatori economico-sociali naţionali şi regionali. Studiu de caz: influenţa variaţiei parametrilor meteorologici asupra producţiei culturilor de câmp
rezumat summary

Economie şi afaceri internaţionale
Filologie

ARGYELAN Florina – Claudia

Spaţii emblematice în romanul românesc din a doua jumătate a secolului XX- deceniile VII şi VIII

rezumat summary  

BALOGH Andrea

Ironia în romanele lui Karácsony Benő

rezumat summary  
BATTO Iosefina
Simbolismul solstiţiului de varǎ. Lecturi comparative
rezumat summary  
BǍRBOS Dumitru
Melchisedec Ştefǎnescu şi raporturile româno-slave
rezumat résumé  
BICA Luminiţa (cǎs. TODEA)
A Semantic and Pragmatic Approach to Business English
rezumat summary  
DAN(căs.) TERIAN-DAN Simina-Maria
Semantica textemelor romȃneşti. Abordare în perspectivă integralistă
rezumat summary  
DRǍGHICI Ovidiu
Scrierea românească actuală – sistem funcţional
rezumat résumé  
BARBU Mihai
Scriitorul subteran. Studiu de caz: Ion D. Sîrbu
rezumat summary  
BERKI Timea
Din istoria contactelor literare în Transilvania secolului al XIX-lea
rezumat summary  

CODREANU Florina

Fenomenalitatea istorică şi politică a sângelui în spaţiul cultural contemporan

rezumat summary  
CRIŞAN Mihaela – Anca
Interaction et persuasion dans le débat électoral télévisé. Scène politique roumaine, française et américaine
rezumat résumé  
DEMETER Zsuzsa
Receptarea operei lui Gyöngyösi István. Problemele editării
Gyöngyösi István műveinek recepciótörténete. A kiadás kérdései
rezumat summary összefoglalás

DOCHINOIU (FUIOREA) Elena

English Military Terminology as an Essential Dimension of the Specialized Language

Terminologia militară englezǎ ca dimensiune esenţialǎ a limbajului specializat

rezumat summary  

ERDEI Edit-Zsuzsánna (cǎs. LÁSZLÓ)

Redactarea şi prezentarea textului radiofonic. Limbajul radioului public regional

rezumat summary összefoglalás

FARKAS Imola-Ágnes

Resultative constructions in english and romanian

rezumat summary  

IONESCU Denisa

Schimbǎri de nume. Numele ca mascǎ

rezumat riassunto  
ISAILǍ (COSTARU) Anca Elena
Studii de folclor comparat. Identitate şi alteritate culturală europeană
rezumat résumé  
JELER Roxana Florentina
Poezia pentru copii în literatura română – specificitate şi implicaţii didactice
rezumat summary  

KOZMA Csaba

A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhasználatának változása 1989-2044 között. Schimbǎri lexicale în comunicarea politicǎ maghiarǎ din România în perioada 1989-2004

rezumat summary  

LEU Cornelia – Maria

Cognitive Semantics and Pragmatics of English Idioms that Express Emotions

Semantica şi pragmatica cognitivǎ a idiomurilor din limba englezǎ care exprimǎ emoţii

rezumat summary  

LOGHIN Dorina

Fallacious and Non – Fallacious Argumentation. Debate Format Analysis

rezumat summary  

MAGYARI Sára

Specificul relaţiei limbă – gândire – mentalitate. Aspecte ale imaginii lingvistice a lumii în maghiarǎ şi românǎ

rezumat summary  
MARIAN Gelu Marius
Tragic şi religios în poezia lui Nichifor Crainic
rezumat résumé  
MARZAC (PǍCURAR) Corina
A Semantic and Pragmatic Analysis of The Newspaper
rezumat summary  
MǍLUŢAN Cristina
Analyse des interactions verbales en contexte didactique (licée)
rezumat résumé  

MǍRCEAN Nora-Sabina

Relaţia cauzalǎ: de la frazǎ la text

rezumat résumé  
MEZEI Adina – Maria
Perspectives In Fiction. A Linguistic Study Based On Fay Weldon’s Novel
The Life And Loves Of A She – Devil
rezumat summary  
MICU Iulia
Artistul şi moartea în imaginarul secolului XX
rezumat summary  
MUNTEANU Sonia Carmen
English for Science and Technology: Technical texts for academic purposes
rezumat summary  

NEAGU Maria – Ionela

Decoding Political Discourse: an Interplay of Arguments Structures, Conceptual Metaphors and Politeness Principles

rezumat summary  
NÉMETH Boglárka
Az aspektus a magyar nyelvben  – különös tekintettel a statikusságra
Aspectul în limba maghiară.  Problemele predicatelor stative
rezumat summary  
PETERLICEAN Andrea
English For Science And Technology: The Dicourse Of Mechanical Engineering In Romanian Higher Education. A Case Study
rezumat summary  

PLAINER Zsuzsa

Controlul culturii şi al sferei publice din România în perioada comunismului de stat. Descriere generală şi aspecte minoritare

rezumat summary  

POP – CURŞEU Ioan

Magie şi vrǎjitorie în cultura românǎ

rezumat résumé  
POPESCU Daniela
Influence of American English on British English
rezumat summary  
(COLCERIU) PUŞCAŞ Corina
Philip Roth’s Zuckerman Books and the Rhetoric of Fiction
rezumat summary  
RǍCǍTǍIANU Florentina
Cercul literar de la Sibiu şi spiritul Euphorionist
rezumat summary  
ROŞCA Lionel – Decebal
Criză şi identitate în cultura română modernă – Un avatar contemporan – Protocronismul
rezumat summary  
ROTARU Mihaela
Riturile de trecere în zona  etnografico-folclorică Sălaj
rezumat summary  
SIMU Petre  
Marile ritualuri de trecere: naşterea, căsătoria şi înmormântarea. Fundamentele religioase iudeo-creştine şi reflexele lor folclorice.
rezumat summary  

SIMUŢ Andrei

Romanul apocaliptic după 1945

rezumat summary  
SORBÁN Angella
Aspecte sociologice ale bilingvismului în învǎtǎmânt şi pe piaţa forţei de muncǎ
rezumat summary  
STANCIU Simiona Alba
Don Juan. Donjuanismul. Teatralitate şi manierism
rezumat summary  
STAVILǍ (PUI) Laura – Alexandra
Obiectiv şi subiectiv în discursul oratoric al lui Barbu Delavrancea
rezumat résumé  

STEGEREAN Cǎlin – Alexiu

Artele plastice şi revisteleliterare de avangardǎ din România interbelică

rezumat résumé  
SZALMA Anna-Mária
Forografia în viaţa cotidiană. O abordare antropologică
A fénykép a mindennapi életben. Vizuális antropológiai közelitések privát fényképkorpuszokhoz
rezumat summary összefoglalás
SZÁNTÓ (SALAMON) Biborka
Sinestezia din perspectiva lingvisticii cognitive
A szinesztézia kognitív szemantikai megközelítése
rezumat summary  

SZÉLL Anita Andrea

Contacte literare germano – maghiare: Heltai Gáspár scriitor şi editor

Német – magyar irodalmi kapcsolatok: Heltai Gáspár mint iró és könyvkiadó

rezumat summary  
ŞERAN Corina Viorica
Rituri funebre în Podgoria Aradului  
rezumat summary  
PUGHINEANU Oana
Trupul sufletesc. Perspective comparatiste
rezumat summary  
TEODORESCU Adriana
Poetica morţii ca principiu dialogic în opera lui Camus şi a lui Sartre
rezumat résumé  
TǍMǍIAN Gioconda – Ioana 
Modele configurative în discursul literar
rezumat summary  
Ligia TOMOIAGǍ
Elements of the Picaresque in Contemporary British Fiction
rezumat summary  

TÓTH Zsombor

Istorie şi antropologie. Analiza manuscriselor reformate din secolul al XVII-lea

rezumat summary  

TROŞAN Laura

Grâul şi pâinea în cultura tradiţionalǎ. Dimensiuni mitico – simbolice

rezumat summary  
TURCUŞ Claudiu
Norman Manea – Variante la un portret
rezumat summary  

VAJDA András

Funcţii şi roluri în cultura popularǎ scrisǎ a unei comunitǎţi

rezumat summary összefoglalás
VARGA CRISTINA
Discourse Analysis of Professional Web Forums as Internet
rezumat summary  

VOJ Elena

James Joyce’s europeanism

rezumat summary  

ZÖRGÖ Ildikó Noémi

Influenţarea grupurilor ţintă în campaniile politice

rezumat summary  

Filosofie
CRIŞAN Horaţiu Traian
Filosofia lui Hannah Arent  
rezumat summary  
CROPSEY Seth
The Intellectual Roots of American Strategy
rezumat summary  
ENE Marius Cristian
René Daumal (1908 – 1944) de la poezie la metafizică experimentală
rezumat summary  
CHIRCĂ Adrian Eugen
Promovarea mediatică a modelului european de societate   
rezumat summary  
GHIMPU Anca Gabriela
Problema categoriilor: Plotin ca sinteză între Platon şi Aristotel
rezumat summary  
GIURGEA Mihai  
Interpretarea psihanalitică a juridicului
rezumat summary  
GYEMANT Maria
Intentionnalité et inconscient. Réflexions sur le fonctionnement de la vie psychique à
partir du premier Husserl et de Freud
rezumat résumé  
HIRIŞCĂU Mara Victoria (RAŢIU)  
Arta ca activitate socială: avatarurile discursului filosofic asupra artei contemporane
rezumat summary  
IANOŞ Daniela
Introducere fenomenologică în arta modernă
rezumat résumé  
KOVÁCS Attila   
Fenomenologia ipseităţii
Az önmagaság fenomenológiája
rezumat summary  
LAZĂR I. Iulian Radu  
Reflexul politic al valorilor creştine
rezumat summary  

LENGYEL Attila

Problema cuvântului în orizontul hermeneuticii filosofice

rezumat summary  

LUMEI (căs. PECICAN) Amalia Diana

Filozofie şi masculinitate în România interbelică. Mircea Eliade şi generaţia virilităţii (1926 – 1928)

rezumat summary  

OLTEAN Dana Lăcrămioara

De la compétence esthétique à la compétence transculturelle: l’approche transdisciplinaire en didactique de la langue-culture française

rezumat résumé  

PORCAR Codruţa-Mariana

Sens şi semn în comunicare
O abordare semiotică a comunicării

rezumat summary  
SCHMIDT Dániel
A lehetőség mint egzisztenciál-ontológiai struktúra.  A δύλακηο problémája Heidegger Arisztotelész-értelmezései alapján
Posibilitatea ca structură existenţial-ontologică. Problematica δύλακηο-ului după interpretările aristotelice lui Heidegger
rezumat zusammenfassung  
SIDOR Daniel
Dimensiunea filosofică a raportului dintre puterea politică şi conştiinţa participativă în contemporaneitate
rezumat summary  
STĂNUŞ Ileana – Cristina
Libertatea de expresie, mass media şi politica în România postcomunistă  
rezumat summary  

SZŐCS Krisztina

A közép-európaiság egzisztenciális és kulturális dimenziói

Dimensiunile existenţiale şi culturale ale condiţiei central-europene

rezumat summary összefoglalás
ŞOOŞ Amelia – Maria
Gândirea politică a lui F. W. J. Schelling
rezumat summary  
TURC Ioan   
Modernizarea ţării în doctrina liberalismului românesc  
rezumat summary  

ZUH Deodáth

Geneza conceptului de filosofie continentală în recepția operelor tânărului Edmund Husserl
A kontinentális filozófia fogalmának keletkezése Edmund Husserl korai írásainak recepciója tükrében

rezumat zusammenfassung  

Finanţe
BOLOCAN Mihail – Dragoş
Performanţa sistemului bancar din România. Impactul integrării europene
rezumat summary
MIHALCA (căs. BRENDEA) Gabriela
Efectele condiţiilor de piaţă asupra structurii capitalului entităţilor economice
rezumat summary
DOBRA Iulian – Bogdan
Auditul intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
rezumat summary
MOSCVICIOV Andrei
Elaborarea unui model de analiză economico – financiară a întreprinderilor româneşti din sectorul serviciilor informatice
rezumat summary
NIȚĂ Gheorghe
Fuga din calea impozitelor și șansele stăvilirii ei
rezumat summary
PĂUN Dragoş
Strategie şi politici privind adoptarea monedei unice europene în România
rezumat summary

PINTEA Mirela-Oana

Abordări financiare şi non-financiare privind creşterea performanţelor entităţilor economice

rezumat summary
ROIBAN Iosif
Accizele – studiu comparativ și impactul armonizării
rezumat summary
ŢIPLEA Augustin
Contribuţii privind perfecţionarea analizei şi managementului activelor şi pasivelor în unităţi ale Cooperaţiei de Credit din România
rezumat summary

Fizică

APOSTU Adelina Carmen

Transportul radonului prin materialele de construcţii

rezumat summary
BENŢĂ (DEHELEAN) Augusta – Adriana
Studiul unor sisteme oxidice telurate dopate cu ioni de pământuri rare (Eu, Gd) şi metale tranziţionale (Fe, Cu, Mn)
rezumat summary
BOCA Sanda Cosmina
Designing new plasmonic nanoparticles and photoactive molecules for bioimaging and cancer therapy
rezumat summary
BUIMAGĂ – IARINCA Luiza
Analiza fluctuaţiilor celulare
rezumat summary
CIOBAN (PÎGLEŞAN) Cecilia – Diana
Aspecte biofizice şi de radioprotecţie în investigaţiile dinamice ale ficatului în medicina nucleară
rezumat summary
COLDEA Roxana  
Sinteza şi caracterizarea proprietăţilor structurale, electrice şi magnetice ale materialelor policristaline supraconductoare de tipul Bi:2223
rezumat summary
COZAR Ionuţ Bogdan
Investigaţii structurale asupra unor complecşi moleculari de interes biomedical
rezumat summary
DIMOFTE Andreea
Contributions to application of the photodynamic therapy (PDT) in oncology
rezumat summary

GARABAGIU Sorina

Nanostructuri metalice cu aplicaţii în detecţia unor molecule de interes biologic

rezumat summary
GEORGESCU Dumitru

Studiul unor aerogeluri de TiO2

rezumat summary
GRUIAN Cristina Mihaela
Protein absortion onto bioactive glass – conformational changes and quantitative analysis
rezumat summary
GUŢOIU Maria Simona
Proprietăţi structurale şi magnetice ale materialelor de tip dur/moale cuplate prin schimb  
rezumat summary

IORDACHE Andreea – Maria

Studiul unor sisteme complexe cu aplicaţii biomedicale şi ecologice

rezumat summary
KÁPTALAN Erna – Katalin
Studiul analitic şi computaţional al unor fenomene colective biologice şi sociale
Computational and analytical study of collective biological and social phenomena
rezumat summary
LEHENE Camelia
Studii vibraţionale asupra unor combinaţii moleculare complexe utlizate ca aditivi alimentari  
rezumat summary

LEOŞTEAN Cristian

Corelaţii între nanostructură şi proprietăţile fizico-chimice ale nanoparticulelor magnetice

rezumat summary
PAPP Botond
Radonul şi  fluxul de radon din sol. Aplicaţii în mediu, geologie şi geofizică
rezumat summary
TAHÂŞ Sandu – Valer
Influenţa radiaţiilor solare asupra evoluţiei caracteristicilor climatice în arealul municipiului Cluj-Napoca şi împrejurimi
rezumat summary
TRANDAFIR Diana – Louisa
Studiul unor sisteme germano-silicatice nanostructurate
rezumat summary
TRUŢA Zamfir
Efecte biofizice ale câmpurilor electromagnetice asupra celulelor haploide
rezumat summary
VASILINIUC Ştefan
Luminescence dating of Romanian loess using feldspars
rezumat summary
VULPOI Adriana
Studies on composite biomaterials
rezumat summary

Geografie
BERKESSY G. Philipp
Complex rehabilitation of surface mining (quarries) exploitation. Comparative study Köflach – Austria, Lausitz – Germany, Aghireşu – Romania
rezumat summary

CIGHER Marius

Identificarea și evaluarea potențialului hidroturistic din bazinul hidrografic al Arieșului în amonte de Buru

rezumat summary

COCEAN Gabriela

Relaţia relief şi turism în Munţii Trascăului

rezumat summary
CONSTANTIN Veronica
Așezările din arealele miniere din Munții Apuseni. Studiu de geografie aplicată
rezumat summary
CORPADE Ana-Maria
Mediu real, mediu perceput şi comportament uman în Depresiunea Maramureşului
rezumat summary
COVACIU Florin – Ionuţ
Dinamica geomorfologică a sistemelor torenţiale din Podişul Someşan
rezumat summary
CRĂCIUN Augustin Ionuţ
Estimarea indirectă, cu ajutorul GIS, a umezelii solului în scopul modelării viiturilor pluviale. Aplicaţii în Munţii Apuseni
rezumat summary

DINA (TOMA) Florentina – Mariana

Fenomene hidrice extreme în Câmpia Română dintre Olt și Argeș

rezumat summary
DRĂGAN Magdalena
Rezilienţa sistemului regional Munţii Apuseni
rezumat summary
LAZĂR Gabriela Adina
Munţii Trascău – studiu geoecologic
rezumat summary
MAIER Narcis
Studiul instabilităţii atmosferice şi a ecourilor radar în scopul realizării prognozei de tip “now casting” a precipitaţiilor din Munţii Apuseni
rezumat résumé

MANEA Ștefania – Anemaria

Relieful, factor determinant în amenajarea teritoriului. Studiu de caz : Bazinul superior și mijlociu al văii Streiului

rezumat summary
MATEESCU Marcel
Etude statistique des chroniques des paramėtres climatiques en Europe dans la période instrumentale lanalyse des cycles par la méthode fréquentielle ondelette
rezumat résumé

MÁTHÉ Csongor

Studiul geografic al reţelelor de  transport în Regiunea de Dezvoltare Centru

rezumat summary

MINONIU Anca – Ștefania

Studiul viiturilor de pe râurile din bazinul hidrografic Gilort și riscurile asociate

rezumat summary

MISACHEVICI Adriana

Populația și așezările din Depresiunea Sibiului

rezumat zusammenfassung
MUSCALAGIU Arabela

Potențialul turistic cultural al orașelor din Depresiunea Transilvaniei și valorificarea acestuia

rezumat summary

NEAGU Maria- Luminiţa

Riscurile naturale şi dezvoltarea durabilă în bazinul morfohidrografic al Gurghiului

rezumat summary

PĂCURAR Bogdan-Nicolae

Funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca

rezumat summary
POSZET Szilárd Lehel
Studiu de geomorfologie aplicată în zona urbană Cluj-Napoca
rezumat summary

RUSU Oliver

Studiul geografico – istoric al așezărilor neolitice și din epoca metalelor din Depresiunea Transilvaniei (neolitic – actual)

rezumat  riassunto

SIMION Simona Alina

Turismul rural în Maramureş

rezumat summary
STOIAN Laurenţiu – Cristian
Impactul antropic asupra calităţii mediului în municipiul Cluj-Napoca
rezumat summary

VÎLCEA Ioana – Cristiana

Țara Severinului. Studiu de geografie regională

rezumat summary

Geologie
CADAR R. Gabriela (MORĂRESCU)
Evoluţia cunoaşterii geologice reflectată în publicistica specifică din secolele XVIII şi XIX privitoare la aria intracarpatică a României
rezumat summary
FĂRCAŞ Cristina
Studiul formaţiunilor continentale eocen terminale şi oligocen timpurii din NV-ul Depresiunii Transilvaniei – biostratigrafie şi reconstituiri paleoambientale, pe baza asociaţiilor de vertebre continentale
rezumat summary
MALOŞ Cristian Valeriu
Corelaţii între geologia, procesele geomorfologice şi starea unor specii rare de plante din Bazinul Transilvaniei
rezumat summary

Informatică
CHISĂLIŢĂ – CREŢU Maria – Camelia
Refactoring in Object – Oriented Modeling
rezumat summary
GASKÓ Noémi
Computational intelligence models in solving games
rezumat summary
MIHǍILǍ Cristina
Evolutionary computation in scheduling
rezumat summary

MIHIȘ Andreea – Diana

Metode formale în dezvoltarea corectă a programelor

rezumat summary
MIHOC Tudor Dan
Detecting equilibria in game theory-evolutionary approach
rezumat summary
PĂTCAŞ Csaba
The study of the dinamic graphs
rezumat summary
PETRAŞCU Vladiela
Towards a Formal Foundation of Software Reuse
rezumat summary

Relații economice internaționale
Inginerie chimică
Istorie
ADY Izabella  
Biserica romano – catolică din Transilvania în perioada  Holocaustului
rezumat summary
ARDELEAN Livia   
Structuri social – economice în Maramureş în sec. XVII
rezumat zusammenfassung
ARHIRE Sorin  
Relaţiile româno – britanice între anii 1936 – 1941
rezumat summary
BALOSIN Miruna Andreea
The evolution of lobbying in the European Union  
rezumat summary
BALTEŞ Elena Loredana
Epoca Mitterrand şi impactul său asupra construcţiei europene
rezumat résumé
BEU – DACHIN Eugenia  
Limba latină în inscripţiile din Dacia romană
rezumat summary
BOGDAN Lucian
Romania in U.S. Foreign Policy (1945 – 1970)
rezumat summary

BOROŞ Daniel – Ioan

Imaginea românilor asupra lui Carol I. (1866 – 1914)

rezumat summary
BORŞA Sanda – Maria  
Colectivizarea agriculturii în fosta regiune administrativă Cluj (1949 – 1962)
rezumat summary
BUCS Erika Orsolya
Evreii din Comitatul Satu Mare în secolele XVIII – XX
rezumat summary
CHIMPAN (KOVÁCS) Noémi Emese
Politica statală religioasă şi Biserica Romano-Catolică din Transilvania (1867-1900)
rezumat summary
CÎMPEANU Liviu
Universitatea Saxonă şi districtele româneşti aflate sub jurisdicţia ei în Evul Mediu şi Epoca Modernă
rezumat zusammenfassung
CUPCEA George
Gradele militare în Dacia Romană
rezumat summary
DĂNĂLACHE căs. ROTARU Ştefana
Identitatea europeană a românilor reflectată în discursul diplomatic românesc
rezumat summary
DOBOLYI Alexandra
The social democracy and the party systems in the light of the european integration process, in particular in Hungary and Romania
rezumat summary
DOBOZI Milandolina Beatrice
Biserica şi şcoala românească pe Valea Mureşului Superior (secolul al XIX-lea)
rezumat résumé
GEORGIŢĂ Mihai    
Reforma şi românii din Principatul Transilvaniei în secolul al XVII-lea
rezumat summary
GÉBEL (GYŐRGYJAKAB) Timea Rita
Asociaţionismul cultural la maghiarii din Transilvania între 1990-2008
rezumat summary
GHERMAN Dinu  
Frica în memoria colectivă în România comunistă (1948 – 1965)
rezumat summary

GIDÓ Attila

A Kolozsvári zsidóság a két világháború között

Evreii din Cluj în perioada interbelică

rezumat summary
GÎDEA Claudia Valentina
Les relations diplomatiques de la Roumanie avec la France (1919-1933)
rezumat résumé
GRAMA Meda Petronela
Parlamentul European – geneză şi evoluţie. Domeniul libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
rezumat summary
HERŢA Laura
Relaţiile româno – iugoslave în perioada 1950 – 1970
rezumat summary
HORVATH Leonard Artur
Atitudinea în faţa morţii la calvinii din Transilvania în secolul al XIX-lea
rezumat résumé
ILIEŞ Dan – Alexandru
Sur le chemin du palais. Esotérisme, cosmologie et pensée politique dans l’introduction et la conclusion du Guide des égarés
rezumat résumé

IVAN Paula – Vasilica

Mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă din Munţii Apuseni în memoria colectivă (1948 – 1958)

rezumat summary
MILEA Andreea Paraschiva   
Grădini istorice în Transilvania
rezumat summary
MITEA Daniela – Monica   
Relaţiile dintre Ţările Române între mijlocul secolelor XV–XVI (1438 – 1541)
rezumat summary
PAUL Cosmina  
Antisemitismul în imaginarul colectiv în România în secolul XX
rezumat summary
PĂDUREAN Florin  
Stereotipuri etnice în arta românească (1848 – 1947)
rezumat summary
PINCA Andra Carola  
Condiţia femeii în societatea românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
rezumat résumé
PINTEA Silvia
Portrete istorice ale personalităţilor transilvănene în universul concentraţionar comunist (1945-1989), reflectate in audiovizual. Pagini de istorie orală
rezumat summary
POP Claudiu
De la deportare la emigrare. Saşii din judeţul Târnava Mare (1940-1989). Studiu de istorie orală
rezumat summary
POP Aurelia
Şcolile grănicereşti năsăudene (1851 – 1918)  
rezumat summary
POP Iulia Adina
Atitudini şi comportamente feminine în mediul românesc din Transilvania între anii 1850-1918
rezumat résumé
POPESCU Lucian Mircea
Aspecte ale cunoaşterii istorice: de la Leopold von Ranke la Michel Foucault şi Hayden White
rezumat summary

RĂDULESCU Gabriela Hortenzia

Habitatul în Transilvania de Nord – Est în secolele VII-XV

rezumat summary
RUSU Gabriel-Virgil
Urmărirea infractorilor în comitatele ardelene – secolul XVII
rezumat summary
STÎNEA Petru Mihail Nicolae
Biserica Greco – Catolică română din Statele Unite ale Americii 1904 – 1989
rezumat summary
STEPAN Loredana
Oamenii şi moartea în comitatul Arad (1850 – 1918)
rezumat summary
ŞEULEAN Paul
Comunitatea germană din Cluj, Sibiu şi Timişoara în perioada interbelică (1918 – 1938). Abordare comparativă
rezumat summary
ŞUTA Alina Ioana (căs. BOGĂTEAN)
Societatea rurală românească din Transilvania de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918. Habitat şi alimentaţie  
rezumat résumé
TOMOIAGĂ  Ioan
Propaganda comunistă în fosta regiune Cluj (1950-1968)
rezumat résumé
ZĂLOAGĂ Marian   
Imaginea ţiganilor în cultura săsească în secolele XVIII – XIX
rezumat summary
ZBUCHEA Dan  
Proiecte de integrare europeană în mişcările de rezistenţă din cel de-al doilea război mondial
rezumat summary

Management
(CRIŞAN) MITRA Cătălina Silvia
Contribuţia antreprenoriatului social şi a responsabilităţii  sociale corporatiste în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii
rezumat summary

DUMITRIU Violeta

Contribuții privind îmbunătățirea procesului de comercializare a produselor petroliere prin aplicarea managementului calității

rezumat summary

GĂVREA Viorel

Parcuri industriale, științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, rolul lor în dezvoltarea locală și regională

rezumat summary

GICĂ Oana Adriana

Procesul managementului strategic în întreprinderile mici și mijlocii

rezumat summary
MARIAN Adrian Sorin
Managementul calității în sistemul de ordine și siguranță publică
rezumat summary
MUREŞAN Anamaria
Leadershipul şi creativitatea activităţii organizaţiei
rezumat summary
NEMEȘ Mihaela căs. DRĂGAN
Metode, tehnici și instrumente în managementul calității
rezumat zusammenfassung
PINTEA Florin Radu
Contribuţii privind perfecţionarea managementului în societăţile de asigurări din România
rezumat summary
SALANŢĂ Irina Iulia
Externalizarea serviciilor logistice
rezumat summary

SONEA Adrian

Rolul resursei umane în schimbarea organizațională

rezumat summary
SUCIU Leonina-Emilia
Contribuţii privind perfecţionarea managementului resurselor umane în administraţia publică locală
rezumat summary
SZÁSZ Levente
Contribuţii privind perfecţionarea strategiei operaţionale a întrerpinderilor industriale
rezumat summary
ZAHARIE Monica Aniela
Ocuparea forţei de muncă cu studii superioare şi nevoile angajatorilor – componente ale managementului calităţii în învăţământul superior
rezumat summary
ZELTER C. Christine – Diana ( căs. ZAGAN – ZELTER )
Comunicarea organizațională – premisă a eficienței și eficacității organizaționale
rezumat summary

Marketing
Matematică
BRÂNDAŞ Adriana
Aproximarea trapezoidală a numerelor fuzzy
rezumat summary
CAPĂTĂ Adela Elisabeta
Contributions to the Theory of Vector and Multifunction Equilibrium Problems
rezumat summary
CONŢIU Carolina
Contribuţii la studiul laticii subgrupurilor unui grup
rezumat summary
FILIP Alexandru – Darius
Fixed Point Theory in Kasahara Spaces
rezumat summary
FURDUI C. Ovidiu
Evoluția orbitală a corpurilor transneptuniene
rezumat summary

LÁSZLÓ Szilárd Csaba

The theory of monotone operators with applications

rezumat summary
MACOVEI Anamaria – Geanina
Noi clase de funcţii univalente
rezumat summary
NICOLAE Adriana Maria
Fixed Point Theory in Reflexive Metric Spaces
rezumat summary

POP Flaviu

Dualites and equivalences induced by adjoint functors

rezumat summary
SOBOLU Rodica Cristina
Operatori liniari şi analiză wavelets cu aplicaţii    
rezumat summary
ŞENDRUŢIU Gabriela – Roxana
Proprietăţi geometrice şi analitice ale unor clase de funcţii univalente
rezumat summary

ŞUTEU-SZÖLŐSSI L. Ştefan

Kronecker modules and matrix pencils

rezumat summary
TOTOI Elisabeta – Alina
Operatori diferenţiali şi integrali pe spaţii de funcţii de o variabilă complexă
rezumat summary
VIOREL Adrian
Contributions to the study of nonlinear evolution equations
rezumat summary
ZAMFIRACHE Flavia
Evolutionary Methods for Solving Optimization Problems
rezumat summary

Psihologie
BALTEŞ Felicia Rodica
Emoţiile induse de muzicǎ: Corelate psihofiziologice şi diferenţe interindividuale
rezumat summary
BIAN (MOLDOVAN) Adela Raluca
Psychological Factors in Obesity: Etiopathogenetic Mechanisms
rezumat summary
BODEA Carmen (căs. DAVID)
Evaluarea psihologică şi educaţională a copiilor cu dificultăţi specifice de învăţare la matematică pentru reuşita incluziunii
rezumat summary
BORZA (STAN) Rosana – Olimpia
Mecanisme cognitive în însuşirea limbii materne
rezumat summary
CHEREJI Simona – Veronica
Vulnerabilitatea cognitivă şi emoţionalǎ a infractorilor adulţi
rezumat summary
Coşa Emilia Lucica
Rolul mediatorilor psihologici în distresul emoţional la profesorii din învǎţǎmântul preuniversitar. Impactul intervenţiilor de dezvoltare personalǎ
rezumat summary
CURPAŞ (SALLOUM) Maria
Starea de bine la persoanele cu dizabilităţi
rezumat summary
DAVID Alin Romeo
Coaching Cognitiv – Comportamental: elaborarea şi testarea unui program de intervenţie teoretico  – aplicativ în mediul organizaţional
rezumat summary
GAL Amalia – Sanda
Autostereotipuri şi heterostereotipuri la elevii cu deficienţe senzoriale
rezumat summary
GAVIŢA Oana-Alexandra
Evidence-Based Parent Programs for Reducing Disruptive Behavior in Children
rezumat summary
GAVRELIUC (n. POP) Dana-Felicia
Axiome sociale şi autonomie personalǎ în mediul educaţional romȃnesc
rezumat summary
GHERMAN Amfiana
Psychological Insulin Resistance and Irrational Beliefs. Assessment and Intervention
rezumat summary
HEILMAN Renata Melinda
Diferenţe individuale în emoţie şi decizie
rezumat summary
LUNGU (BOULEANU) Elena Luminiţa
Screening şi evaluare psihologicǎ a pacienţilor cu disfuncţii tiroidiene
rezumat summary
MIHALCA Loredana
Proiectarea şi evaluarea tehnologiilor instrucţionale computerizate. O perspecivă cognitivă.
rezumat summary
NEDELCU Marcel 
Singurătatea –strategii de adaptare şi control
rezumat summary
OROS Ioana-Daniela
Adaptarea la schimbare. Studiu longitudinal de caz
rezumat résumé
PĂDURE Marian
Caracteristici ale stilurilor de învăţare la persoanele cu deficienţe de vedere care utilizează tehnologii de acces
rezumat summary
POP Vasilie Ioan
Reforma curriculară în predarea şi învǎţarea religiei în învǎţǎmântul preuniversitar românesc
rezumat summary
SUCALǍ Laura Mădălina
Cognitive Mechanisms Involved in the Subjective Time Perception
rezumat summary
ŞTEFAN Simona Ioana
The Functions of Worry – the Role of Positive Beliefs About Worry and Irrational Beliefs
rezumat summary
TALAŞ Dorina-Anca
Utilizarea mijloacelor informatice în terapia tulburǎrilor limbajului scris
rezumat summary
VISU – PETRA George
Detecţia comportamentului stimulant: perspectiva diferenţelor interindividuale.
rezumat summary

Relaţii internaţionale şi studii europene
(BUIGA) BOLBORICI Ana – Maria
Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la începutul secolului al XXI-lea
rezumat summary
CÂMPEAN Marius
Organizația țărilor exportatoare de petrol
rezumat summary
COPILAŞ Emanuel
Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării internaţionale a comunismului românesc, 1948-1989
rezumat summary
CRISTEA Dan – Ionuţ
Statutul de putere în Sistemul Internaţional post Război Rece. S.U.A. şi unilateralismul
rezumat summary

CZIMBALMOS Daniela Laura Simona

Cooperarea parlamentară în Uniunea Europeană şi procesul decizional european

rezumat summary

DAN (căs. VLĂDULESCU) Andreea Maria

Managementul cooperării în regiunea Mării Negre (sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI)

rezumat summary
FAUR Consuela Bianca
Intelligence şi procesul guvernării. Studiu de caz: România
rezumat summary
KOCHAN Shaul
Meta Terra: A Political Entity Devoid of Territory
rezumat summary
LUPU Graţian
Relaţiile româno-germane în perioada 1930 – 1940
rezumat zusammenfassung
MĂGDOIU Liliana Doina
Management şi comunicare în ingineria economică în sistemul european de asigurare a calităţii în învăţământul superior
Studiu de caz: management şi comunicare în inginerie
rezumat summary
MARIAN Claudiu
Influenţa sistemelor electorale asupra democraţiei Uniunii Europene
rezumat summary
MARINE Ileana Cristina
European Enlargement and the Redefining of Transatlanticism
rezumat summary
MUREŞAN Anca  Angela  
Modele de subsidiaritate şi impactul lor asupra procesului integrării europene
rezumat summary
MUREŞAN Cristina Alina  
Reforma Consiliului de Securitate ONU  şi managementul conflictelor
rezumat summary
NATEA (BOLOS) Mihaela Daciana
Protecţia şi apǎrarea dreptului asupra mǎrcilor şi indicaţiilor geografice în relaţiile internaţionale
rezumat summary
NEUMANN Simona Liliana  
România şi diplomaţia publică în procesul integrării în NATO
rezumat summary
NICULA Alin Remus   
Parlamentul European şi funcţiile sale în construcţia comunitară europeană
rezumat summary

ONEŢ Romana

Politica de protecţie socială şi incluziune socială în Regiunea Nord – Vest, în perioada de programare 2007-2013

rezumat summary
POP Laura Elena
Medierea ca metodă alternativă de soluţionare a litigiilor internaţionale
rezumat summary

STRAT Ioana

Uniunea Europeană şi managementul crizelor internaţionale: conflictele îngheţate din spaţiul post-sovietic

rezumat summary

TODORESCU Doru Cristian

Managementul proiectelor internaţionale în contextul globalizării (programele cu finanţare europeană)

rezumat  résumé

TRIF (MUREŞAN) Adriana Rodica

Extinderea Uniunii Europene (valul al V-lea) şi procesul globalizării

rezumat summary

Sociologie
BĂDILĂ Dan Alexandru
Configuraţia imaginii corporative – O cercetare empiricǎ asupra Operei Naţionale Române Cluj-Napoca
rezumat summary
CHERECHEŞ  I. (OŞVAT) Claudia
Calitatea vieţii în familiile copiilor cu dizabilitǎţi neuro – motorii
rezumat summary
CIOFLICĂ Viorel – Mihai  
Diferenţe gender în comunicarea în familie
rezumat summary
CSATA Zsombor
Aspecte sociologice ale antreprenoriatului în Transilvania
rezumat summary
Foamete-Ducu Viorela
Strategii ale maternităţii transnaţionale: cazul femeilor din România
rezumat summary
GOG Sorin
Secular and religious identities in post-socialist Romania
rezumat summary
ILIE (căsătorită PETRESCU) Magdalena
Rezonanţa socială a inteligenţei
rezumat summary
ILIEŞ (LUMPERDEAN) Veronica Ioana
Responsabilitatea Socială şi Corporatistă şi Relaţiile Publice : teorie şi acţiune socială
rezumat summary
KISS Dénes
Elita ruralǎ
rezumat summary

LAZĂR Andreea-Loredana

Concepţii Populare despre naţionalitate în statele membre ale Uniunii Europene

rezumat résumé
LEVY Hagit
Parents’ perceptions of their parental role in preventing drugs and alcohol use of their children
rezumat summary
NAGY (GIURGIUMAN) ILDIKÓ – TÜNDE
Factori care influenţeazǎ reuşita şcolarǎ a elevului : divorţul şi implicaţiile divorţului asupra reuşitei şcolare
rezumat summary

PANICZ (cǎs. BREBAN) MELINDA

Homogamie multiplǎ în alegerea partenerului conjugal în România

rezumat summary
PLEŞA ROXANA
Aspecte ale calităţii vieţii persoanelor vârstnice pensionate din Valea Jiului
rezumat summary
POPA (nǎscutǎ STAN) MARIANA
Probleme actuale ale orientǎrii şcolare şi profesionale ale adolescenţilor din România
rezumat summary
SOFICǍ Aurelian
Discriminarea în funcţie de vârstǎ, în procesul de recrutare a resurselor umane din Cluj-Napoca, între anii 2000-2010
rezumat summary

Ştiinţa mediului
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale educaţiei
BOJA Alina
Formarea competenţelor de management al clasei de elevi în perioada pregătirii iniţiale a cadrelor didactice
rezumat summary
CATÎRU (cǎs. ANDREASON) Ecaterina
Strategii educaţionale destinate ameliorǎrii comportamentului elevilor
rezumat summary
CODREANU (IORDACHE) Mihaela-Luminiţa
Cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a şcolarului mic
rezumat summary
COŞERIU (LUNG) Liliana Dana
Elaborarea şi utilizarea software-ului educaţional pentru instruirea diferenţiatǎ la fizicǎ în liceu
rezumat summary
DATCU (CRAŞOVAN) Mariana
Mentoratul – modalitate de pregǎtire şi integrare profesionalǎ a viitoarelor cadre didactice
rezumat summary
FILIP (MUREŞAN) Emilia
Valorificarea software-ului educaţional de concepţie proprie în studiul limbii şi literaturii române la clasa a III-a
rezumat summary

KEIDAR Tsipora

School art projects facilitating motivation among elementary school children

rezumat summary
LOYFER PELED Hinanit
The Effectiveness of Mentoring In the Field of Social Education
rezumat summary
MARIAN (FELDRIHAN) Claudia
Mass-Media în educaţia formalǎ şi informalǎ a elevilor din ciclul gimnazial
rezumat summary

ONUTZ Sanda

Profesionalizarea carierei didactice. Competenţe psihopedagogice

rezumat summary

POPOVICI Lenuța

Proiect de curriculum pentru activitǎţi integrate la clasa I

rezumat summary
SHALEV Carmela
Educational Intervention Program for Developing Self-Image and Self-Esteem
rezumat summary
TODEAN (MUSTE) Delia

Stimularea motivaţiei învǎţǎrii la elevi prin intermediul unui program educaţional specific. Aplicaţii la clasa a III-a

rezumat summary

Ştiinţe politice
Teatru
Teologie
Arhid. ALBU Viorel – Alin
Protopopiatul ortodox Alba-Iulia între anii 1940-1945
rezumat summary  
AMǍRINII Ionuţ
Filon din Alexandria, paradigmǎ pentru dialogul interreligios şi intercultural
rezumat summary  
APETREI Ciprian Florin
Teologia creaţiei în gȃndirea părintelui Dumitru Stǎniloaie şi concepţiile cosmologice moderne
rezumat summary  
BUD Paula
Şabatul: istorie şi eshatologie
rezumat summary  
FEJÉR Tamás – Gábor
Învǎţǎmântul din Fǎgǎraş în secolul al XVII-lea
rezumat summary  

FERENCI Sándor

A gyulafehérvári egyházmegye papságának története
Istoria stării preoţilor din dieceza romano-catolică din Alba-Iulia

rezumat summary összefoglalás
GORBAI Gabriella Márta
Modalitǎţi de aplicare a Reflexiei Profunde în optimizarea activitǎţii viitorilor profesori de religie
rezumat summary  
HAN Nicoleta
Ţara Chioarului – viaţǎ bisericeascǎ şi naţionalǎ între 1848-1918
rezumat summary  
Pr. GHERASIM Fǎnicǎ
Polihronionul în muzica româneascǎ de tradiţie bizantinǎ din secolul al XVI-lea până în prezent
rezumat summary  
HODEA Ioan Justin
Personalitatea Sf. Ioan Botezǎtorul între mǎrturie şi mesianism iudaic în descrierea evangheliilor şi a tradiţiei necreştine –
rezumat summary  
IVANOV Paul Bogdan
Reformǎ şi Contrareformǎ în Monarhia Habsburgicǎ în secolul al XVI-lea
rezumat summary  
MARŢIAN Cristian
Credinţǎ şi culturǎ în protopopiatul ortodox român Chioar (Cetatea de Piatrǎ) 1850-1906
rezumat summary  
MOLDOVAN Dan Eliodor
Tradiţia „Cinei Domnului” între exegezǎ şi Wirkungsgeschichte Mc 14, 22-25 ; Mt 26, 29 ; Lc 22, 19-20 ; 1 Cor 11, 24-25
rezumat  zusammenfassung  
MOŞ GRIGORE DINU
Ortodoxie şi Occident. Problema influenţelor eterodoxe occidentale în teologia ortodoxă
rezumat summary  
NEGRUŢIU Silviu – Ioan
Minunile sǎvârşite de Iisus Hristos.  – O perspectivǎ exegeticǎ şi sacramentală –
rezumat summary  
NÓDA Mózes
Curentele de înnoire liturgicǎ anterioare Concilului Vatican II şi impactul acestora asupra vieţii liturgice din Dieceza Romano-Catolicǎ de Alba-Iulia
rezumat summary  
RETEGAN Ioan – Gheorghe
Biserică, Stat, Naţiune în viziunea unor oameni politici români din Transilvania (1848 – 1918). Poziţie ortodoxă
rezumat summary  
RUS Laurian Cosmin
Bizanţul şi Italia. Istoria dominaţiei bizantine în Italia, de la Justinian la Carol cel Mare
rezumat summary  
SABOU  Marius Ioan
Sfântul Apostol Pavel şi opera sa teologicǎ între iudaism şi elenism. O diagnoză a cercetării biblice moderne
rezumat summary  
SCHINTEE Octavian
Timpul şi spaţiul din perspectiva teologică ortodoxă
rezumat riassunto  

SILADI Paul – Bogdan

Cuvânt şi imagine în misiunea Bisericii

rezumat summary  
SZASZ Anikó
Parohia reformatǎ din Cluj în a doua jumǎtate a secolului al XVII-lea
rezumat summary  
VALENCIUC Ioan-Paul
Preoţimea ortodoxă din Bucovina în timpul ocupaţiei habsburgice (1775-1918)
rezumat summary  
VÂRVA Gavril
Cântǎrile Octoihului în colecţii transilvănene din secolele XIX-XXI. Studiu istoric şi imnografic, liturgic şi muzical
rezumat summary  
VIDA Flaviu
Biserică, şcoală şi societate la românii maramureşeni (1867 – 1914)
rezumat summary